VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 204/VPCP-CN
V/v Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây, Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ đã nhận được các công văn số 3491/UB-KH &ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2002 và số 3612/UB-KH &ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ về Dự án xây dựng hạ tầng xung quanh hồ Tây, Hà Nội (kèm theo),

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 01 năm 2003 về đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại các công văn nêu trên./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý