BỘ XÂY DỰNG
-------------------
V/v: Hướng dẫn mở Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Công ty CDM International Inc.
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số CDM-VN/ 2011/LO .0103 ngày 18/11/2011 của Công ty CDM International Inc đề nghị hướng dẫn về việc mở Văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Ngày 10/10/2011, Bộ Xây dựng đã cấp Giấy phép thầu tư vấn số 129/2011/BXD-GPTV cho Công ty CDM International Inc để thực hiện Gói thầu số 01 “Tư vấn hỗ trợ Ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án” Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung tại 06 tỉnh gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định.
Do dự án được thực hiện ở nhiều địa phương nên nhà thầu không thể đăng ký Văn phòng điều hành ở tất cả các địa phương nơi có dự án, mặt khác chủ đầu tư là Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trụ sở tại Hà Nội; cho nên để thuận tiện cho việc trao đổi, tư vấn cho chủ đầu tư và các hợp phần của Dự án ở các địa phương, vì vậy việc nhà thầu đề nghị mở Văn phòng điều hành để thực hiện Hợp đồng theo Giấy phép thầu nêu trên tại Hà Nội là hợp lý.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty CDM International Inc và Sở Xây dựng thành phố Hà Nội biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng TP Hà Nội;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 04).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh