THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Cơ chế, chính sách về sản xuất và cung ứng vắc xin
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 949/BC-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2014 và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 12 tháng 9 năm 2014 về tình hình sản xuất và cung ứng vắc xin. Nhằm duy trì và phát triển sản xuất vắc xin trong nước để chủ động đáp ứng nhu cầu sử dụng vắc xin phòng bệnh cho nhân dân và hướng tới xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ cho phép các dự án đầu tư sản xuất vắc xin trong nước được áp dụng các cơ chế, chính sách sau:
1. Được vay vốn tín dụng đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu tư nâng cấp và đầu tư mới một số dây chuyền sản xuất vắc xin với mục tiêu sản xuất vắc xin đa giá thay thế một phần vắc xin đa giá phải nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Nhà nước hỗ trợ lãi suất vay.
2. Được áp dụng cơ chế chính sách quy định tại công văn số 918/TTg-KGVX ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủvề cơ chế chính sách hỗ trợ dự án đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh.
3. Được giao, thuê đất trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin (trước mắt, ưu tiên cho đơn vị sản xuất vắc xin hiện đang có khó khăn về đất).
Bộ Y tế xây dựng Đề án cụ thể theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1;
- Trung tâm Khoa học nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế;
- Viện vắc xin và sinh phẩm y tế;
- Công ty vắc xin Pasteur Đà Lạt;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, KTN, ĐMDN;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam