TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2041/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Chicục Hải quan Long Bình Tân
(Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

Cục Thuế XNK nhận được phiếu chuyển số 446/PC-PTPLHCM ngày 18/03/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh tạiTP. Hồ Chí Minh về Thông báo kết quả phân tích số 514/TB-PTPLHCM-14 ngày 18/3/2014,Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công vănsố 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan;

Mặt hàng thuộc mục 8 Phụ lục TKHQ số 14964/NKD05 ngày 23/12/2013, đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục Hải quan tỉnh ĐồngNai), nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 514/TB-PTPLHCM-14 ngày 18/3/2014của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, có kết quả phântích là:Polyurethan nguyên sinh, dạng lỏng, có tên hàng và mã số phânloại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quảphân loại số 4228/TB-TCHQ ngày 18/04/2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mã số3909.50.00tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục Hải quan LongBình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai) biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- TT PTPLHH XNK (để biết);
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để biết);
- Lưu: VT, PL-Thủy (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng