BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2042/TCT-TS
V/v: Nộp lệ phí trước bạ và trích khấu hai đối với tài sản góp vốn

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2006


Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 506/CT-TT &HT ngày 19/4/2006 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo điểm 10 (a), Mục III Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì “Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây: a) Tổ chức, cá nhân đem tài sản của mình góp vốn vào tổ chức liên doanh, hợp doanh có tư cách pháp nhân (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần…) về tổ chức liên doanh, hợp doanh đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó: hoặc khi các tổ chức liên doanh, hợp doanh giải thể, phân chia tài sản của mình cho các tổ chức, cá nhân thành viên đăng ký quyền sở hữu, sử dụng”.

Căn cứ quy định trên và theo điểm 1, Công văn số 506/CT-TT &HT thì Công ty Cambodia Asia Travel không chuyển quyền sở hữu tàu Mekong – Hoàng Yến cho Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hải Phòng thì Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hải Phòng không phải đăng ký quyền sở hữu đối với tàu Mekong – Hoàng Yến (coi như thuê tàu) và không phải nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp Công ty Cổ phần Vận tải và Dụng Du lịch Hải Phòng đăng ký quyền sở hữu tàu Mekong – Hoàng Yến (chuyển quyền sở hữu), mà bên góp vốn chưa nộp lệ phí trước bạ đối với tàu Mekong – Hoàng Yến tại Việt Nam thì Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hải Phòng phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu tàu Mekong – Hoàng Yến.

2. Theo điểm 1.1, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau: …Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu Công ty Cổ phần Vận tải và du lịch Hải Phòng không có Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu Mekong – Hoàng Yến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sở hữu tàu Mekong – Hoàng Yến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì không được trích khấu hao (coi như tàu thuê); Nếu Công ty Cổ phần Vận tải và du lịch Hải Phòng có Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu Mekong – Hoàng Yến thì Công ty được trích khấu hao tài sản đối với tàu Mekong – Hoàng Yến.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu