công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2043 TCT/CS NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2002 VỀ VIỆC VỀ TÀI SẢN ĐƯỢC KÊBIÊN ĐỂ ĐẢM BẢO
THU ĐỦ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT.

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, Thành phố trựcthuộc TW

Vừa qua, Tổng cục thuếnhận được ý kiến của một số địa phương hỏi về các loại tài sản được phép kêbiên để đảm bảo thu đủ số thuế, tiền phạt còn thiếu. Về vấn đề này, Tổng cụcthuế có ý kiến như sau:

Trong các Luật thuế, Pháp lệnh về thuế đều quy định khi đốitượng nộp thuế không nộp thuế, nộp phạt theo thông báo hoặc quyết định xử lý vềthuế thì bị xử lý: "... Kê biên tài sản theo quy định của pháp luật để đảm bảothu đủ số thuế, số tiền phạt còn thiếu."

Tại Điều 55 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính cũng cóquy định biện pháp cưỡng chế là "Kê biên tài sản để bán đấu giá". Nhưng đến naychưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về các loại tài sản được kê biên để bánđấu giá theo các văn bản pháp luật trên.

Tại Khoản 3, Điều 74 của Pháp lệnh về thủ tục giải quyết cácvụ án hành chính có quy định "Các quyết định về phần tài sản, quyền tài sảntrong các bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính được thi hành theoPháp lệnh thi hành án dân sự". Trong Pháp lệnh thi hành án dân sự tại Điều 30đã quy định cụ thể các loại tài sản không được kê biên.

Để đảm bảo việc áp dụng thống nhất các văn bản pháp luật quyđịnh về kê biên tài sản, các cơ quan thuế khi xử lý kê biên các tài sản của cácđối tượng nộp thuế để đảm bảo thu đủ số thuế, số tiền phạt còn thiếu phải báocáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp để chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp thực hiệnvà chỉ được kê biên các loại tài sản được phép kê biên theo quy định của Pháplệnh thi hành án dân sự và không được phép kê biên các loại tài sản đã quy địnhtại Điều 30 của Pháp lệnh thi hành án dân sự.

Tổng cục thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện.