BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2043 TCT/NV5
V/v thuế đối với tiền hoa hồng môi giới xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Điện tử Samsung Vina
(938 Quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh)

Trả lời công văn số 32/05/03 CV đề ngày 23/05/2003 của Công ty Điện tử Samsung Vina hỏi về giá thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng đối với khoản chi hoa hồng môi giới xuất khẩu cho Công ty Samsung Electronics Co., Ltd tại Hàn Quốc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 15/9/2000, Bộ Tài chính đã có công văn số 3820 TC/TCT hướng dẫn việc áp dụng các loại thuế đối với tiền hoa hồng môi giới xuất khẩu (bản photocopy kèm theo), trong đó qui đinh: trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân ở nước ngoài làm dịch vụ môi giới bán hàng hoá thì khoản tiền hoa hồng môi giới có nguồn gốc tại Việt Nam mà tổ chức, cá nhân đó nhận được phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 1, Điểm 2, Mục I Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Điện tử Samsung Vina biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến