BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2044/BXD –HĐXD
V/v thành lập Công ty TNHH Asia Air Engineering Việt Nam.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phốHồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7222/SKHĐT-ĐKĐT ngày 30/9/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Phố Hồ Chí Minhvề việc góp ý cho hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH Asia Air EngineeringViệt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệpliên doanh có vốn đầu tư nước ngoài để cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt, sữachữa, bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí, máy móc điều hoà không khí cho cáccông trình dân dụng, công nghiệp thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhậnđầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ cho thấycác cổ đông sáng lập gồm Asia Air Engineering and Service Company Limited, TháiLan, ông Sompob Boonyai quốc tich Thái Lan và cá nhân ông Hồ Đắc Tuân không có tàiliệu chứng minh về trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm hoạt động về xâydựng. Đồng thời, các văn bản pháp lý bên phía nhà đầu tư nước ngoài chưa đượchợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.

Với những lý do nêu trên, Bộ Xâydựng cho rằng không nên khuyến khích thành lập doanh nghiệp này để hoạt động thicông lắp đặt công trình điện lạnh tại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và đối chiếu vớicác quy định hiện hành, xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh