BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2044/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Chất khử bọt Antifoam PE-2000

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 682/HQHN-TXNK ngày 26/03/2013 của Cục Hải quan Hà Nội về việc bổ sungtài liệu làm cơ sở để phân loại mặt hàng có tên khai báo "Chất khử bọtAntifoam PE-2000". Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do đây là mặt hàng hóa chất nên cầnphải được giám định, phân tích, để xác định thành phần, hàm lượng, công dụng…của sản phẩm, đồng thời cần xác định làm rõ mặt hàng trên có đáp ứng các tiêuchí nêu tại chú giải 3 Chương 34-Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu banhành kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính haykhông để làm cơ sở xác định mã số.

Đề nghị Cục Hải quan Hà Nội phốihợp với Công ty TNHH Miwon Việt Nam kiểm tra lại việc lấy mẫu của mặt hàng trêncó đáp ứng đúng theo quy định tại Phụ lục 1 - Hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựngmẫu yêu cầu phân tích phân loại ban hành kèm theo Quyết định 1628/QĐ-TCHQ ngày15/07/2010 của Tổng cục Hải quan. Nếu việc lấy mẫu đúng như quy định tại Phụlục trên thì các thông báo kết quả phân tích phân loại của Trung tâm PTPL HHXNK là cơ sở để xác định mã số, mức thuế của hàng hóa, kết quả phân tích phânloại của lô hàng nào thì được áp dụng cho lô hàng đó. Nếu việc lấy mẫu khôngđáp ứng đúng theo quy định tại Phụ lục 1 nêu trên thì đề nghị lấy lại mẫu đểphân tích phân loại làm cơ sở xác định mã số hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hà Nội biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL HH XNK (để phối hợp);
- Cty TNHH Miwon VN (Phố Sông Thao, P. Sơn Thọ, Việt Trì, Phú Thọ);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang