VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 2044/VPCP-KTN

V/v: Phương án triển khai các dự án nhà máy điện Sông Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 1032/DKVN-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2010), ý kiến của Bộ Công thương (công văn số 2705/BCT-NL ngày 19 tháng 3 năm 2010) về phương án triển khai các dự án thuộc Trung tâm nhiệt điện Sông Hậu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý phương án 1 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề xuất tại công văn nêu trên; Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng phương án triển khai cụ thể bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ đầu tư của các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm nhiệt điện Sông Hậu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- UBND tỉnh Hậu Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý