Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 2045/BXD-XL NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2003
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TKKT
VÀ TỔNG DỰ TOÁN

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- HĐND, UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc TW.

Sau khi ban hành Quyếtđịnh số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 về Quy định quản lý chất lượng công trìnhxây dựng và Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 về sửa đổi, bổ sung mộtsố điểm trong Thông tư "Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trìnhthuộc các dự án đầu tư" số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000, Bộ Xây dựng đã nhậnđược một số ý kiến đề nghị hướng dẫn làm rõ thêm quy trình thẩm định, phê duyệtthiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (không nên tách thành hai bước); Bộ Xây dựnghướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán nhưsau:

1. Việc trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổngdự toán chỉ thực hiện một bước thủ tục, không tách riêng thiết kế kỹ thuật vớitổng dự toán.

2. Tờ trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổngdự toán lập theo phụ lục 1 kèm theo văn bản này. Trường hợp cơ quan phê duyệtthiết kế kỹ thuật và tổng dự toán không đồng thời là cơ quan thẩm định, thì chủđầu tư trình thẩm định trước khi phê duyệt.

3. Nội dung quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổngdự toán được lập theo phụ lục 2 kèm theo văn bản này.

4. Các phụ lục 4, 6, 7 của Quy định về quản lý chất lượngcông trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày27/6/2003 và phụ lục 4 của Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng được hiểu và thực hiện thống nhất theo hướng dẫn này.


PHỤ LỤC 1

Công văn 2045/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toánCHỦ ĐẦU TƯ

Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày......... tháng.......... năm.........

TỜ TRÌNHTHẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT
VÀ TỔNG DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH .....................................

Kính gửi:

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lýđầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7năm 1999 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD , ngày 27/6/2003 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư "Hướng dẫn việc lập và quảnlý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư" số 09/2000/TT-BXD ngày17/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Quyết định phê duyệt đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư)..........................

Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật vàtổng dự toán công trình.............. thuộc dự án đầu tư............... do tổchức tư vấn thiết kế................. lập với các nội dung sau:

1. Tên công trình.............................thuộc dự án đầu tư ...............................

a) Tổng mức đầu tư theo dự án đã được phê duyệt:

b) Địa điểm xây dựng, diện tích chiếm đất:

2. Hồ sơ thiết kế kỹthuật trình:

a) Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm theo hồ sơthiết kế sơ bộ đã được duyệt cùng dự án;

b) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;

c) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được lập theo phụ lục 1 của Quyđịnh quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

d) Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có);

e) Biên bản nghiệm thu sản phẩm khảo sát xây dựng, thiết kế;

f) Các văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nướccó thẩm quyền về an toàn môi trường, an toàn phòng chống cháy, nổ, an toàn đêđiều, an toàn giao thông và các yêu cầu có liên quan.

3. Hồ sơ tổng dự toán trình:

a) Hồ sơ tổng dự toán công trình được lập trên cơ sở cácđịnh mức, đơn giá, chế độ, chính sách tại thời điểm trình tổng dự toán; các chỉtiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu (có phân tích so sánh với tổng mức đầu tư trongbáo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt).......

b) Tổng dự toán trình thẩm định, phê duyệt:.......................................................

c) Biên bản nghiệm thu hồ sơ tổng dự toán giữa Chủ đầu tư vàđơn vị tư vấn lập tổng dự toán.

d) Có phụ lục kèm theo nêu rõ danh mục các hạng mục côngtrình, diễn giải tổng dự toán công trình.

Chủ đầu tư trình...... thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹthuật và tổng dự toán công trình.............................

Nơi nhận:

- Như trên

-

-

- Lưu

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


PHỤ LỤC 2

Công văn 2045/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toánCơ quan phê duyệt....

................................... Số:

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày......... tháng.......... năm.........

QUYẾT ĐỊNH CỦA ...............
PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ TỔNG DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH..................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT.....................

- Căn cứ Nghị địnhsố..... ngày..... của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chứccủa.........

- Căn cứ Nghị định số52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lýđầu tư và xây dựng và các Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000,Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi,bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theoNghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số18/2003/QĐ-BXD , ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định quảnlý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Thông tưhướng dẫn số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểmtrong Thông tư "Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộccác dự án đầu tư" số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Quyết địnhphê duyệt đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư) .....

- Căn cứ kết quả thẩmđịnh thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của ....

- Xét tờ trìnhsố...... ngày..... của....

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt thiết kế kỹ thuật vàtổng dự toán công trình..... thuộc dự án đầu tư.....

a). Chủ đầu tư................................................................................................

b). Tổ chức tư vấn thiết kế và lập tổng dự toán.............................................

c). Địa điểm xây dựng ..................................................................................

d). Diện tích chiếm đất.................................................................................

e). Các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuậtchủ yếu ..............

f). Quy mô (các hạng mục chủ yếu và toàn bộ công trình),công suất, cấp công trình:.............................................................................................

g). Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng:............................

h). Các giải pháp thiết kế chủ yếu (từng hạng mục và toàn bộcông trình):

- Công nghệ;

- Quy hoạch, kiến trúc;

- Gia cố nền, móng, kết cấu chịu lực chính;

- Hệ thống kỹ thuật công trình;

- Công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoátnước, giao thông...);

- Bảo vệ môi trường; phòng chống cháy, nổ; an toàn trong quátrình xây dựng; an toàn sử dụng công trình; an toàn đê điều; an toàn giao thôngvà các yêu cầu có liên quan.

i). Tổng dự toán (tại thời điểm trình tổng dự toán):..........................

Trong đó:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Tổng dự toán là căn cứ để quản lý chi phí xây dựng (có phụlục chi tiết kèm theo).

Điều 2: Trách nhiệm của chủ đầu tư vàcủa tổ chức tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán về bổ sung, hoàn thiệnthiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (nếu có).

Điều 3: Trách nhiệm của các cơ quanliên quan thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Các cơ quan có liên quan

- Chủ đầu tư

- Lưu

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)