BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2045/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Hiệp định hoạt động của Ủy hội sông Mê Công quốc tế

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 12-CV/HYMETCO ngày 27/3/2013 của Công ty CP thiết bị KTTV và môi trườngViệt Nam (Công ty HYMETCO) đề nghị miễn thuế GTGT theo Hiệp định về hoạt độngcủa Ủy hội sông Mê Công quốc tế (sau đây gọi tắt là Hiệp định). Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo trình bày của Công tyHYMETCO, Công ty là đơn vị trúng thầu cung cấp thiết bị thuộc dự án "Cungcấp các thiết bị đo lường dòng chảy sông ADCP và định vị vệ tinh GPS, phần mềm,đào tạo cán bộ để đo lưu lượng dòng chảy sông Mê Công tại các trạm thủy vănthuộc mạng lưới HYCOS" của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Công ty đã ký hợpđồng số 045-2012 cung cấp thiết bị cho Ủy hội sông Mê Công quốc tế, tổng trịgiá 243.740 USD (không bao gồm các loại thuế) và đã mở tờ khai nhập khẩu vớitổng số tiền thuế GTGT là 420.642.288 đồng. Công ty đề nghị cơ quan Hải quanmiễn thuế GTGT theo Điều 5 - Hiệp định.

2. Sau khi nghiên cứu bản tiếng Anhvà bản dịch tiếng Việt Điều 5 - Hiệp định do Công ty cung cấp, Tổng cục Hảiquan nhận thấy chưa có sự thống nhất giữa bản tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt vàmột số nội dung chưa rõ, gây vướng mắc trong thực hiện, cụ thể là:

2.1. Tại Điều 5 của Hiệp định cóquy định:

- Tiếng Anh:

"The property of the MRCshall be exempt:

a)…

b) From customs duties onimports and exports in respect of articles imported or exported by the MRC forits official use, on the understanding that articles imported under suchprivileges shall not be sold within the country except in accordance withconditions to be mutually ageed upon; …

The MRC shall be exempt fromexcise duties, sale and all other taxes when making important purchases forofficial use by the MRC of property on which such duties or taxes are normallychargeable".

- Tiếng Việt:

"Tài sản của Ủy hội sông MêCông quốc tế sẽ được miễn:

(a)…

(b) Thuế hải quan đối với hàngxuất và nhập khẩu cho các vật phẩm được Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhập hoặcxuất để sử dụng chính thức, trên cơ sở được hiểu là những vật phẩm nhập khẩutheo các đặc quyền này sẽ không được bán lại trong nước trừ phi có các điềukiện khác được hai bên thỏa thuận;…

… Ủy hội sông Mê Công quốc tế sẽđược miễn thuế hàng hóa, thuế bán và tất cả các loại thuế khác khi mua nhiềutài sản, cho các mục đích sử dụng của Ủy hội sông Mê Công quốc tế mà đối vớiloại tài sản này thường bị đánh thuế. Tuy nhiên Ủy hội sông Mê Công quốc tế,theo quy tắc chung, sẽ không yêu cầu miễn các loại thuế hàng hóa và thuế bánđánh vào động sản và bất động sản nằm trong giá phải trả và không thể tách rờikhỏi giá bán".

Tổng cục Hải quan nhận thấy bảntiếng Việt có cách dịch khác nhau về một số cụm từ như: "exciseduties" (thuế hàng hóa/thuế tiêu thụ đặc biệt/thuế gián thu), "makingimportant purchases for official use" (khi mua nhiều tài sản, cho cácmục đích sử dụng/ khi mua những tài sản quan trọng để sử dụng chính thức).

2.2. Một số nội dung của Điều 5Hiệp định chưa rõ, có cách hiểu khác nhau, ví dụ như:

a) Thuật ngữ "thuế hảiquan", "thuế hàng hóa", "thuế bán" không được quy địnhtrong pháp luật thuế hiện hành, nên không xác định được bao gồm các loại thuếgì, có bao gồm thuế giá trị gia tăng hay không?

b) "Máy móc, thiết bị, phầnmềm đo lưu lượng dòng chảy sông" và "hệ thống định vị vệ tinh"do Công ty HYMETCO nhập khẩu có phải thuộc đối tượng hàng hóa đề cập trong Hiệpđịnh không? Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận các thiết bị trên đáp ứng quyđịnh của Hiệp định? thủ tục xác nhận thực hiện như thế nào?

c) Theo nội dung Hiệp định có thểhiểu chỉ miễn thuế cho hàng hóa để Ủy hội sông Mê Công sử dụng (cho văn phòngỦy hội).

Trong khi đó, có thể sẽ phát sinhtrường hợp xin miễn thuế máy móc, thiết bị cho dự án cụ thể (ví dụ trường hợpnày là dự án "Cung cấp các thiết bị đo lường dòng chảy sông ADCP và địnhvị vệ tinh GPS, phần mềm, đào tạo cán bộ để đo lưu lượng dòng chảy sông Mê Côngtại các trạm thủy văn thuộc mạng lưới HYCOS"), không phải của văn phòng Ủyhội, cơ quan Ủy hội.

d) Hiệp định chưa quy định rõ cóhay không miễn thuế GTGT cho cả hàng hóa nhập khẩu và mua trong nước. Nếu miễnthuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu trong khi mua hàng hóa trong nước phải nộpGTGT là không hợp lý.

3. Để có cơ sở tổ chức thực hiệnviệc miễn thuế GTGT đúng quy định của Điều 15, Điều 73, Điều 79 Luật ký kết,gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Ngoạigiao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường thựchiện/cung cấp các nội dung/thông tin/tài liệu sau:

- Hướng dẫn Công ty HYMETCO thựchiện thủ tục xác nhận Danh mục hàng hóa đã nhập khẩu có hay không đáp ứng quyđịnh của Hiệp định về tính chất, mục đích sử dụng hàng hóa và miễn thuế giá trịgia tăng nêu tại Điều 5.

- Thực hiện thủ tục giải thích điềuước quốc tế về các thuật ngữ "thuế hải quan", "thuế hànghóa", "thuế bán hàng" và làm rõ các loại thuế nào sau đâyđược miễn theo Điều 5 Hiệp định: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụđặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng.

- Hướng dẫn thực hiện thống nhất vềthủ tục, thẩm quyền xác nhận danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn cácloại thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 5 Hiệp định.

- Cung cấp Bản sao Hiệp định Hoạtđộng của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt).

Do thời hạn nộp thuế GTGT các lôhàng liên quan theo quy định là 30 ngày kể từ ngày 25/03/2013 nên đề nghị QuýBộ sớm thực hiện các đề nghị nêu trên của Tổng cục Hải quan để tạo điều kiệnthuận lợi cho doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp côngtác của quý Bộ!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Hymetco (để biết và thực hiện);
(62/63 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)
- Lưu: VT, TXNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường