BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2045 TCT/NV4
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1275/CT-NV ngày 26/5/2003 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b, điểm 4, mục II, Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí tước bạ quy định hồ sơ, chứng từ nguồn gốc hợp pháp của tài sản bao gồm: “Giấy tờ xác minh nguồn gốc tài sản hợp pháp; Hoá đơn mua bán tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh)...” và không quy định phải có phiếu chuyển của ngành chức năng (như Sở xây dựng...).

Vì vậy, trường hợp Công ty liên doanh Seabreeze Holding đăng ký quyền sở hữu Khách sạn Seabreeze phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương