THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------------
V/v: Tham gia Dự án khu vực do FAO tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8908/BKHĐT-KTĐN ngày 05 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Việt Nam tham gia dự án khu vực "GSC/RAS/ 286/ROK - Hỗ trợ tăng cường năng lực giám sát và quản lý thông tin dịch hại tại các nước Đông Nam Á" do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Dự án.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện Đề cương chi tiết dự án, thẩm định, phê duyệt, ký kết và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải