VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 2045/VPCP-KTTH
V/v miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng.

Văn phòng Chính phủ nhận được côngvăn số 2943/BTC-TCT ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính trình Thủ tướngChính phủ về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản.

Căn cứ Quy chế làm việc của Chínhphủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 vàý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, kính đề nghị các Bộ: Tưpháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng có ý kiến bằng văn bảnvề đề nghị tại công văn trên của Bộ Tài chính gửi về Văn phòng Chính phủ trướcngày 20 tháng 4 năm 2009 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

Văn phòng Chính phủ xin gửi kèmtheo bản chụp công văn trên của Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ. Cổng TTĐT, các vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng