BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/BNN-TCLN
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng sang hoạt động khoáng sản

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ có Phiếu chuyểnvăn bản số 833/PC-VPCP ngày 13/6/2011 về việc chuyển mục đích sử dụng rừngphòng hộ để thực hiện dự án thăm dò, khai thác khoáng sản theo đề nghị của Ủyban nhân dân tỉnh Nghệ An tại các văn bản số 3023/UBND-TN ngày 06/6/2011 và vănbản số 3024/UBND-TN ngày 06/6/2011, hồ sơ kèm theo bao gồm:

- Văn bản số 1064/NN .LN ngày02/6/2011 và văn bản số 1077/NN .LN ngày 03/6/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNTtỉnh Nghệ An về hiện trạng khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng rừng chủ yếulà đất trống, rừng thứ sinh nghèo kiệt trên núi đá (trạng thái IIIA1);

- Quyết định số 1046/QĐ-UBNDTCKH vàQuyết định số 1047/QĐ-UBNDTCKH ngày 20/6/2011 của Ủy ban nhân dân huyện QuỳHợp về việc phê duyệt dự án đầu tư khai thác quặng thiếc của Công ty Cổ phầnThuân Thiên và Công ty TNHH Duyên Hoàng tại huyện Tân Kỳ và huyện Quỳ Hợp;

- Văn bản số 335/UBND .TN-MT ngày20/6/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp về việc bồi thường, giải phóng mặtbằng để thực hiện dự án thăm dò, hoạt động khoáng sản;

- Quyết định số 632/LN .NN và Quyếtđịnh số 633/LN .NN ngày 17/6/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntỉnh Nghệ An về việc phê duyệt phương án trồng rừng thay thế do chuyển mục đíchsử dụng rừng sang mục đích khác không phải là lâm nghiệp;

- Quyết định số 2663/QĐ-UBNDĐC vàQuyết định số 2665/QĐ-UBNDĐC ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Anvề việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phụchồi môi trường đối với dự án khai thác quặng thiếc tại các xã Văn Lợi huyện QuỳHợp và xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ.

Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến nhưsau:

Hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị củaỦy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Pháttriển rừng. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất việcchuyển mục đích sử dụng diện tích 48,88 ha thuộc xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ và xãVăn Lợi, huyện Quỳ Hợp và diện tích 48,99 ha thuộc xã Văn Lợi huyện Quỳ Hợpsang hoạt động khoáng sản theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại cácvăn bản nêu trên; tuy nhiên, trước khi thực hiện, thì các khu vực này phải đượcbổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của tỉnh.

Theo quy định tại Điều 28 và 29,Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc thi hành Luậtbảo vệ và Phát triển rừng, việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mụcđích khác không phải là lâm nghiệp đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh xáclập thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị Thủ tướngChính phủ giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định theo thẩmquyền.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáoThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Sở NN và PTNT tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị