BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2046/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với hoạt động đưa đón công nhân

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trảlời công văn số 1095/CT-TTHT ngày 25/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang hỏi vềchính sách thuế đối với hoạt động mua xe ôtô đưa đón công nhân, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

TạiTiết a, Điểm 2.1, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Riêng tài sản cố định phụcvụ cho người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh như: nhà nghỉ giữa ca, nhàăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phònghoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động do cơ sở kinh doanhđầu tư xây dựng được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý”.

Căncứ quy định nêu trên, từ 01/01/2007 (thời điểm có hiệu lực thi hành của Thôngtư số 134/2007/TT-BTC ) xe đưa đón người lao động do cơ sở kinh doanh đầu tưđược coi là tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đượctrích khấu hao tài sản cố định theo quy định, do đó cũng được khấu trừ toàn bộthuế GTGT đầu vào. Trường hợp Công ty thuê xe ôtô để đưa đón công nhân thì hoạtđộng thuê xe này cũng được coi là hoạt động phục vụ cho sản xuất kinh doanh củađơn vị, chi phí thuê xe đưa đón công nhân được hạch toán vào chi phí hợp lý khixác định thu nhập chịu thuế TNDN, và thuế GTGT đầu vào của hoạt động thuê xeđược khấu trừ theo quy định.

Đềnghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang căn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành và tình hìnhthực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; CST
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương