BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2046 TCT/NV1
V/v tính thuế GTGT đối với công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Tuyên Quang
- Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang

Trả lời công văn số 24/CV ngày 6/4/2003 của Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang về việc tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình xây dựng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại điểm 7, mục I, phần B Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP điểm 9, mục I, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: Đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế là giá xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu.

Trường hợp Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang được Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao thầu và phê duyệt quyết toán công trình cấp nước thị trấn Na Hang với tổng giá trị là 2.755.528.000 đồng. Vì vậy, Công ty phải xuất hoá đơn và kê khai, tính thuế GTGT trên giá trị công trình được duyệt (2.755.528.000 đồng). Đối với một số hạng mục công trình Công ty giao lại cho Công ty xây dựng tổng hợp thực hiện thì Công ty xây dựng Tổng hợp phải xuất hoá đơn và kê khai, tính thuế GTGT phần doanh thu do Công ty xây dựng Tổng hợp thực hiện là 721.704.000 đồng, số thuế GTGT đầu ra của Công ty Xây dựng Tổng hợp là số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cấp thoát nước Tuyên Quang, Cục thuế tỉnh Tuyên Quang biết, thực hiện đúng qui định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc