TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Chicục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI.
(Cục Hải quan thành phố Hải phòng)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 0736/PC-CNHP ngày 5/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK/Chi nhánh tại HảiPhòng về Thông báo kết quả phân tích số 0736/TB-CNHP ngày 5/6/2014, Cục Thuếxuất nhập khẩu có ý kiến, như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014của Tổng cục Hải quan;

Mẫu hàng nêu tại hồ sơ Thông báo Kết quả phân tíchsố 0736/TB-CNHP ngày 5/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK/Chi nhánh tại TPHải Phòng và công văn số 5543/HQHP-KVI ngày 7/7/2014 của Cục Hải quan TP HảiPhòng được xác định là"Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C » 0,69%tính theo trọng lượng), chiều dày 1,21mm, chiều rộng trên 600mm trở lên, đượcmạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng", nhập khẩu tại tờ khai số 100025708160/A11 ngày 29/5/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng HảiPhòng KVI - Cục Hải quan Hải phòng, có bản chất hàng hóa và mã số phân loạigiống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phânloại số 6868/TB-TCHQ ngày 11/6/2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mã số7210.49.99 tại Danh mục hàng hóaxuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩuưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục Hải quan cửa khẩucảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan TP. Hải phòng) biết và thựchiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- TT PTPLHH XNK-CN tại Hải Phòng (để biết)
- Cục HQ TP Hải Phòng (để biết)
- Lưu: VT, PL-Trâm (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng