VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 2046/VPCP-KTTH
V/v gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4124/BTC-TCTngày 23 tháng 3 năm 2009 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp củaTổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC và Công ty điện tử Hà Nội (Hanel),thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghịcủa Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng; Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ. Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng