BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2047/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng lúa mỳ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Ngày 07.03.2005 Tổng cục Hải quan có công văn số 836TCHQ/GSQL gửi Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn phân loại mặt hàng hạtlúa mỳ đã sấy khô, đã tách phần vỏ trấu ngoài, vẫn còn vỏ lụa bên trong (đã sơchế). Quá trình thực hiện, Tổng cục nhận được phản ánh của một số doanh nghiệpđề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng trên. Sau khi trao đổi với Vụ Chínhsách thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục hướng dẫn như sau:

Căn cứ danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèmtheo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.06.2003 của Bộ Tài chính; Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày25.07.2003 của Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.08.2003 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóaXNK và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu thì:

Mặt hàng lúa mỳ dạng hạt, đã tách phần vỏ trấu ngoài, còn vỏlụa bên trong, chưa sát vỏ hoặc sơ chế, thuộc chương 10, nhóm 1001.

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Trung tâm PTPL miền Bắc, Trung, Nam;
- Vụ KTTT, Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc