BẢO HIM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIM XÃ HỘI
TP. H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2049/BHXH-NVGĐ1
V/v làm thủ tục cấp thẻ BHYT đúng hạn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cácđơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.

Theo quy định tại điểm 2 Điều 17 của Luật bảo hiểmy tế hiện hành, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơquy định, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ BHYT cho cơ quan, tổ chức quảnlý đối tượng hoặc cho người tham gia BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, đềnghị các đơn vị sử dụng lao động làm thủ tục gia hạn thẻ chậm nhất 10 ngàytrước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng; hoặc thủ tục cấp mới chậm nhất 10 ngàytrước khi hợp đồng lao động có hiệu lực. Trong khi chờ cấp thẻ, nếu người laođộng có nhu cầu khám chữa bệnh, cơ quan BHXH sẽ cấp giấy xác nhận để sử dụngtạm thời.

Trường hợp người sử dụng lao động không làm thủ tụctheo thời hạn nêu trên nên người lao động không có thẻ để sử dụng thì áp dụngtheo quy định tại mục 3 Điều 49 của Luật bảo hiểm y tế: Cơ quan, tổ chức, ngườisử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảohiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thìphải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mứchưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻbảo hiểm y tế.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán các chi phíkhám chữa bệnh phát sinh kể từ ngày cấp thẻ BHYT, các chi phí khám chữabệnh phát sinh trước ngày cấp thẻ không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bànlưu ý thực hiện những nội dung trên để đảm bảo quyền lợi của người lao động ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- BHXH Quận, huyện;
- Các phòng chức năng;
- Lưu VT, NVGĐ1.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang