BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2049/BNV-CCVC
V/v tổ chức đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ khi thực hiện sự nghiệp đổi mới,đáp ứng yêu cầu phục vụ cho quá trình cải cách nền hành chính nhà nước, Pháplệnh cán bộ, công chức đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành, có hiệu lựctừ 1 tháng 5 năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2000 và năm 2003. Pháplệnh cán bộ, công chức ra đời đã thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ sở pháplý quan trọng để Nhà nước ta quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đápứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, sau một thời gian thực hiện,để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân,đảm bảo một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ làcơ quan chủ trì soạn thảo, xây dựng dự án Luật Công vụ. Luật công vụ sẽ là cơsở pháp luật quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chế độ công vụ và nâng cao chấtlượng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta.

Để thực hiện tốt việc xây dựng dựán Luật Công vụ theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cầnthiết phải tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chứctừ năm 1998 đến nay. Vì vậy, Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành và tỉnh) tổ chức việc tổng kết tìnhhình thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật hiệnhành liên quan đến quản lý cán bộ, công chức. Nội dung tổng kết bao gồm các nộidung sau:

1. Đánh giá việc triển khai thựchiện Pháp lệnh cán bộ, công chức qua 2 giai đoạn: từ năm 1998 đến năm 2002 vàtừ năm 2003 đến nay.

2. Tập hợp, hệ thống lại các vănbản do Bộ, ngành và tỉnh ban hành hướng dẫn áp dụng các quy định của Nhà nướcliên quan đến tuyển dụng, sử dụng, bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, đánh giá, khenthưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ và phân cấpquản lý cán bộ, công chức, (theo mẫu số 1 gửi kèm theo công văn này).

3. Đánh giá chất lượng các văn bảnquy phạm pháp luật đã được Nhà nước hoặc của Bộ, ngành và tỉnh ban hành so vớiyêu cầu của thực tiễn hiện nay, những vấn đề phù hợp hoặc chưa phù hợp, nhữngvấn đề cần phải bổ sung, sửa đổi.

4. Kết quả thực hiện công tác tuyểndụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, đánhgiá cán bộ, công chức thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành hoặctỉnh qua các năm, từ năm 1998 đến nay.

5. Rút ra những mặt đã đạt được,những mặt chưa đạt được, những tồn tại và những khó khăn trong quá trình thựchiện Pháp lệnh cán bộ, công chức từ năm 1998 đến nay.

Sau khi tổng kết, các Bộ, ngành vàđịa phương gửi báo cáo tổng kết về Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 5 năm 2006.(Có kèm theo kỷ yếu về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngànhvà địa phương ban hành).

Đề nghị các Bộ, ngành và tỉnh khẩntrương tiến hành tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức theo cácnội dung trên và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ để phục vụ cho việc xây dựng dự ánLuật Công vụ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Lưu: VT, CCVC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều

MẪU SỐ 1

Tên đơn vị: ………………………..

DANHSÁCH CÁC VĂN BẢN DO BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC QUYĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN CẤP QUẢN LÝ, TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, BỐ TRÍ,BỔ NHIỆM, ĐỀ BẠT, ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀNLƯƠNG, CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

TT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Ghi chú

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)