BỘ TÀI CHÍNH
--------
Số: 2049/BTC-CST
V/v: Chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam;
- Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam;
- Công ty TNHH Osung Vina;
- Công ty TNHH Shinwoo Việt Nam;
- Công ty Cổ phần May Đáp Cầu;
- Cục thuế, Cục hải quan các địa phương: Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Thái Bình và Bắc Ninh.
Bộ Tài chính nhận được các công văn: số 13492/CT-TT &HT ngày 31/10/2013 của Cục thuế tỉnh Bình Dương và công văn số 17/2013CV-OS ngày 16/12/2013 của Công ty TNHH Osung Vina, số 819/PY-XNK ngày 21/12/2013 của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, số 16KT/2013 ngày 24/12/2013 của Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam, số 03/CVSW ngày 31/12/2013 của Công ty TNHH Sinwoo Việt Nam, số 02/CVĐC-CST ngày 10/01/2014 của Công ty CP May Đáp Cầu về chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Để hướng dẫn chung cho các doanh nghiệp và các Cục thuế, Cục hải quan về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
- Về thuế nhập khẩu:
Doanh nghiệp bị ấn định thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Số thuế ấn định được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):
Doanh nghiệp bị ấn định thuế GTGT tại khâu nhập khẩu đối với số lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chênh lệch giữa tồn kho theo kiểm kê thực tế với hồ sơ khai báo cơ quan hải quan.
Số thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng quy định về khấu trừ thuế GTGT tại điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.
- Về việc hạch toán số tiền phạt vi phạm hành chính:
Căn cứ Điểm 2.29 Khoản 2 Thông tư số 123/2012/TT-BTC quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp không được phản ánh số tiền phạt vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Về xử phạt vi phạm hành chính:
Trường hợp doanh nghiệp có khiếu nại về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và quản lý thuế.
Bộ Tài chính trả lời các doanh nghiệp, Cục thuế và Cục hải quan để biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCT; Vụ PC; TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST2).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Đình Thi