BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 205/BXD-HTKT
V/v: Hỗ trợ Công ty TNHH Thủy lực - Máy trong công tác nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng phát triển công nghệ MBT-CD.08.

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2009

Kínhgửi: Công ty TNHH Thủy lực - Máy.

Bộ Xây Dựng nhận được công vănsố 01/TLM-2009 ngày 2/1/2009 của Công ty TNHH Thủy lực - Máy báo cáo kết quảtriển khai công nghệ xử lý chất thải rắn thành nhiên liệu MBT-CD.08 và kiếnnghị hỗ trợ công tác nghiên cứu hoàn thiện cũng như việc ứng dụng phát triểncông nghệ. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công nghệ MBT-CD.08 là một trong3 công nghệ xử lý chất thải rắn hạn chế chôn lấp nghiên cứu trong nước đã đượcBộ Xây dựng thẩm định, cấp giấy chứng nhận công nghệ phù hợp. Mặc dù đã đạtđược những kết quả nhất định nhưng công nghệ này vẫn cần phải tiếp tục nghiêncứu hoàn thiện. Bộ Xây dựng ủng hộ và khuyến khích Công ty tiếp tục nghiên cứu,xây dựng dây chuyền thiết bị khép kín từ khâu tiếp nhận phân loại rác đến sảnphẩm cuối cùng là điện năng. Về các đề xuất cụ thể của Công ty, Bộ Xây dựng xintrả lời như sau:

1. “Tạo điều kiện cho Công tytham gia vào một vài dự án thí điểm trong Chương trình ứng dụng công nghệ xử lýrác được nghiên cứu trong nước”: Bộ Xây dựng đã xây dựng và trình Thủ tướngChính phủ “Chư­ơng trình đầu tư­ các nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trongnước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước”, trong đóCông nghệ MBT-CD.08 được lựa chọn để áp dụng cho dự án thí điểm.

2. “Can thiệp với UBND tỉnh HàNam cho phép Công ty được xử lý rác tại nhà máy mẫu của Công ty trong KCN ĐồngVăn - Hà Nam”: Ngày 12/1/2009, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xâydựng đã làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Lê Văn Tân và Công ty TNHHThủy lực - Máy và thống nhất:

- Chấp thuận cho Công ty TNHHThủy lực - Máy tiếp tục thuê đất trong KCN Đồng Văn - tỉnh Hà Nam.

- Nhà máy chỉ chế tạo các thiếtbị công nghệ để cung cấp cho các dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý rác cho cácđịa phương.

3. “Hỗ trợ kinh phí nghiên cứuhoàn thiện viên nhiên liệu công nghiệp và chế tạo buồng, ghi đốt phù hợp với lòhơi sử dụng nhiên liệu CD-08”: Nội dung này đã được đưa vào kế hoạch Khoa họccông nghệ môi trường năm 2009 của Bộ Xây dựng.

4. “Cho vay kinh phí hỗ trợnghiên cứu khoa học của Bộ để xây dựng và hoàn thiện nhà máy mẫu xử lý rác cấpHuyện theo công nghệ MBT-CD-08 công suất 50 tấn/ngày”: Đề nghị Công ty TNHHThủy lực - Máy làm việc với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựngvà UBND tỉnh Thái Nguyên để tham gia xây dựng nhà máy xử lý rác 50 tấn/ngày.

5. ”Tạo điều kiện cho bản quyềnSở hữu trí tuệ và Giấy chứng nhận công nghệ phù hợp được bảo hộ”: Đề nghị Công tyTNHH Thủy lực - Máy làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệđể được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến trả lời củaBộ Xây dựng về các kiến nghị hỗ trợ của Công ty. Đề nghị Công ty TNHH Thủy lực- Máy sớm nghiên cứu, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHCN&MT;
- Lưu VP, Cục HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính