BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 205/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Banquản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 624/BQLKKT-QLĐT ngày 23/10/2014của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh về việc kiến nghị hưởng ưu đãi thuếTNDN đối với Công ty TNHH SaiLun Việt Nam. Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Tàichính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm đ Khoản 1 Điều 15 Nghị địnhsố 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 nămáp dụng đối với:

………

đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự ánđầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêuthụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷđồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và cótổng doanh thu tối thiểu đạt 10 nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ nămcó doanh thu.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷđồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sửdụng trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

Số lao động quy định tại Điểm này là số lao độngcó ký hợp đồng lao động làm việc toàn bộ thời gian, không tính số lao động bánthời gian và lao động hợp đồng ngắn hạn dưới 01 năm.”

- Tại điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị địnhsố 218/2013/NĐ-CP quy định:

“Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộptrong 9 năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự ánđầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này”.

- Tại điểm a, Khoản 5 Điều 18 ChươngVI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định về dựán đầu tư mới như sau:

“Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặcGiấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư,chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điềuchỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày01/01/2014 của dự án đó.”

- Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản cácthủ tục hành chính về thuế có hướng dẫn:

“3.Sửa đổi, bổ sung điểm đkhoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 như sau:

đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự ánđầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêuthụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu)nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứngnhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm chậmnhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu (chậm nhất năm thứ 4 kể từ năm có doanhthu doanh nghiệp phải đạt tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm).

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu)nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứngnhận đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm códoanh thu (chậm nhất năm thứ 4 kể từ năm có doanh thu doanh nghiệp phải đạt điềukiện sử dụng số lao động thường xuyên bình quân năm trên 3.000 lao động).

Số lao động quy định tại điểm này là số lao độngcó ký hợp đồng lao động làm việc toàn bộ thời gian, không tính số lao động bánthời gian và lao động hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm.

Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân nămđược xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng12 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng các tiêuchí quy định tại điểm này (không kể bị chậm tiến độ do nguyên nhân khách quantrong khâu giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhànước hoặc do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn và được cơ quan cấp Giấy chứng nhậnđầu tư chấp thuận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) thì doanh nghiệpkhông được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phảikê khai, nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi của cácnăm trước (nếu có) và nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định, nhưng doanhnghiệp không bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định của pháp luật về quảnlý thuế.

Trường hợp Công ty TNHH SaiLun được cấp Giấy phép đầutư lần đầu ngày 20/03/2012 với tổng số vốn đầu tư đăng ký lần đầu là 8.000 tỷ đồng,nếu Công ty thực hiện giải ngân vốn đầu tư đủ 6.000 tỷ đồng chậm nhất là tháng03/2015 (không quá 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu03/2012), sử dụng trên 3.000 lao động sau 3 năm kể từ năm có doanh thu từ dự ánđầu tư và Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014của dự án thì thu nhập của Công ty từ dự án này sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDNtheo điều kiện dự án đầu tư mới có quy mô vốn đầu tư lớn theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 15 và điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời Ban quản lý khu Kinh tế tỉnhTây Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr: Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT,CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn