BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 205/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/VP /CT, ngày19/11/2007 của Công ty TNHH Hương Thám đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chínhsách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Xử lý thuế đối với hóa đơn mua nguyên liệu sản xuấthàng xuất khẩu:

Tại điểm 12.2, mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi phíhợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế: ''Thuế giá trị giatăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu không đủ điều kiện được khấu trừvà hoàn thuế theo quy định. Thuế giá trị gia tăng đầu vào quá thời hạn được kêkhai, khấu trừ thuế theo quy định''.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH HươngThám mua nguyên vật liệu của Công ty liên doanh sợi Hạ Long-Nhật Bản và Công tyĐông Nam Phát trị giá lô hàng là 28.035.096.986 đồng để sản xuất hàng xuất khẩuthì đề nghị Cục thuế kiểm tra, xem xét: trường hợp Công ty sử dụng nguyên vậtliệu trên để sản xuất hàng xuất khẩu và trong năm 2004, 2005 Công ty đã xuất khẩuhàng hoá đứng tên Công ty Thanh Nghĩa và DNTN Phương Tân có xác nhận của cơquan hải quan (45 tờ khai hải quan đã thực xuất khẩu), chưa thực hiện kê khaithuế GTGT đầu vào, nếu Công ty TNHH Hương Thám có đầy đủ hoá đơn, chứng từ muanguyên vật liệu trên thì số thuế GTGT đầu vào đã ghi trên hoá đơn, chứng từkhông được kê khai khấu trừ mà được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đồngthời Công ty phải kê khai doanh thu bán hàng hoá tương ứng khi thực hiện quyếttoán thuế.

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xử phạt viphạm hành chính đối với Công ty TNHH Hương Thám về kê khai thuế hoặc trong lĩnhvực kế toán.

2. Hoàn thuế GTGT:

Tại điểm 1, mục I, phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: ''Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộpthuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợpsau: ... b/ Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu cósố thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấutrừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Cơ sở kinhdoanh trong tháng vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụbán trong nước, nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phátsinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, nhưng sau khi bùtrừ với số thuế GTGT đầu ra của hàng hoá, dịch vụ bán trong nước, nếu số thuếGTGT đầu vào chưa được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT của tháng phát sinh nhỏhơn 200 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng, nếusố thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT của tháng phátsinh từ 200 triệu đồng trở lên (thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết bao gồmcả thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước) thì cơ sở kinh doanh đượchoàn thuế GTGT theo tháng”.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty TNHH Hương Thám thựchiện xuất khẩu hàng hoá. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2007, Công ty có số thuếGTGT đầu vào chưa được khấu trừ nếu đảm bảo các điều kiện được hoàn thuế GTGTtheo quy định thì Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét hoàn thuế GTGT choCông ty.

3. Ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN:

Căn cứ quy định tại điểm 7.2.a, mục IV, Phần B, Thôngtư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuếthì trường hợp người nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn hưởngưu đãi miễn thuế TNDN bị phát hiện có hành vi vi phạm khai sai làm tăng khốngchi phí để tăng số lỗ, để giảm lãi; giảm chi phí để tăng lãi và xác định khôngđúng các điều kiện để được hưởng miễn thuế TNDN nếu vi phạm được kiểm tra pháthiện ngay trong thời gian đang được ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt vềhành vi trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm về thủ tục thuế hoặc xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Theo hướng dẫn trên, Công ty TNHH Hương Thám đangtrong thời gian được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN, có hành vi vi phạm về chế độkế toán, hoá đơn chứng từ thì Công ty sẽ bị xử phạt vi phạm về kê khai thuế hoặcxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, Công ty TNHH Hương Thám đượchưởng ưu đãi miễn thuế TNDN ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ ChíMinh được biết và hướng dẫn Công ty TNHH Hương Thám thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Hương Thám;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương