BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 205/TCT-CS
V/v hướng dẫn khai bổ sung thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính
Email: support@mof.gov.vn

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của độc giả hỏi quaWebsite của Bộ Tài chính về cách điều chỉnh và cách tính phạt nộp chậm đối vớikhoản thuế GTGT khai bổ sung, điều chỉnh theo công văn số 3267/TCT-CS ngày14/08/2007 của Tổng cục Thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 11/11/2008 Tổng cục thuế đã có công văn số 4247/TCT-CShướng dẫn việc khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT theo công văn số 3267/TCT-CS nêu trên. Theo đó, với ví dụ cụ thể mà độc giả đưa ra được điều chỉnh như sau:

Tại bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổsung, điều chỉnh (mẫu số 01-3/GTGT) ghi:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Kỳ tính thuế được khai bổ sung

Ngày lập tờ khai bổ sung

Số thuế GTGT điều chỉnh tăng

Số thuế GTGT điều chỉnh giảm

1

Tháng 1/2008

18/06/2008

5.000.000

Tổng cộng

5.000.000

Do kỳ tính thuế tháng 1/2008, doanh nghiệp khai thuế GTGT cósố thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu đồng nên sau khi điềuchỉnh giảm thuế GTGT đầu vào 5 triệu đồng, doanh nghiệp vẫn còn số thuế đượckhấu trừ chuyển sang kỳ sau là 195 triệu đồng (không làm tăng số thuế GTGT phảinộp của kỳ tính thuế tháng 1/2008). Doanh nghiệp không phải nộp bổ sung số tiền5 triệu đồng này và không phải tính phạt chậm nộp tiền thuế.

Số thuế GTGT điều chỉnh tăng 5.000.000 đ được ghi vào chỉtiêu [35] trên tờ khai thuế của kỳ tính thuế tháng 5/2008.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Tin học và Thống kê tài chínhđược biết và thông tin tới độc giả./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương