VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 205/VPCP-KTTH
V/v: hoàn chỉnh Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Công Thương.

Xétđề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4278/BVHTTDL-KHTC ngày18 tháng 12 năm 2008 và Tờ trình số 208/TTr-BVHTTDL ngày 18 tháng 12 năm 2008)về dự thảo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc giagiai đoạn 2008 – 2010, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchhoàn chỉnh dự thảo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịchquốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 1 năm 2009 theohướng:

1.Quy định cụ thể nội dung xúc tiến du lịch thuộc Chương trình xúc tiến du lịchquốc gia bảo đảm nguyên tắc kết hợp được với các hoạt động xúc tiến du lịch vớixúc tiến thương mại, đầu tư, kinh tế đối ngoại của Việt Nam ở nước ngoài trêncùng một địa bàn, quốc gia, khu vực.

2.Về kinh phí: ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, cần huy động thêm cácnguồn kinh phí hợp pháp khác từ các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đểthực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia.

3.Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định rõ đối tượng, mức hỗtrợ từ ngân sách Trung ương cho từng nội dung để đảm bảo việc thực hiện các nộidung của Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia phù hợp với mục tiêu đã đặt ravà việc quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả thiết thực.

4.Quy định cụ thể cơ quan đảm nhận vai trò chủ trì tổ chức đối với từng Chươngtrình xúc tiến du lịch cụ thể. Đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ của cơ quan thamgia thực hiện Chương trình.

5.Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia thựchiện theo quy định tại Quyết định số 123/2008/QĐ-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2008của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình xúc tiến dulịch quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch. Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí trong ngânsách địa phương để thực hiện chương trình xúc tiến du lịch do địa phương chủ trì.

6.Xây dựng Quy chế để thực hiện cho thời gian từ năm 2009 – 2010.

7.Hoàn thiện Quy chế theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 6 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chínhphủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và Quy chế làm việc củaChính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm2007 của Chính phủ.

8.Trao đổi với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công Thương về nội dungcủa dự thảo Quy chế trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng