BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2050/BYT-KHTC
V/v một số vướng mắc trong triển khai TTLT số 04.

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Y tế các Bộ/ Ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Thời gian qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số đơn vị, địa phương phản ánh mộtsố vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tàichính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhànước (sau đây gọi tắt là Thông tư 04), sau khi thống nhất vi Bộ Tài chính, Bo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tếhướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

1. Việc sử dụng đối với mộtsố dịch vụ có sự trùng lắp khung giá và các dịch vụcó khung giá theo nhóm dịch vụ như sau:

1.1. Nguyên tắc sử dụng

a) Đối với dịch vụ đã có khung giá tạiphụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB &XH ngày 26/01/2006 của BY tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư 03),nhưng lại có mức giá tối đa quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư 04 thì sửdụng dịch vụ quy định tại Thông tư 04. Trường hợp có sự trùng lắp trong cùng một Thông tư (Thông tư 03 hoặc Thông tư 04)thì sử dụng khung giá của dịch vụ có mức giá tối đa thấp nhất của Thông tư đó.

b) Trường hợp Thông tư 03 và Thông tư 04 ban hành khung giá/giá tối đa của nhóm dịch vụ thì cầnxây dựng cơ cấu giá và phê duyệt giá cụ thể theo từng dịch vụ trong nhóm đó.

c) Trường hợp quy định giá tối đa củadịch vụ nhưng dịch vụ có ththực hiện theo nhiều phươngpháp khác nhau, có chi phí khác nhau thì cần xây dựng cơ cấu giávà phê duyệt giá theo từng phương pháp để thuận lợi cho việc thực hiện.

1.2. Theo các nguyên tắc trên,việc áp dụng cho một số dịch vụ/nhóm dịch vụ cụ thể như sau:

a) Dịch vụ “Chọc dò sinh thiết dưới siêu âm” (số thứ tự 74, Mục C1, Phần C của Thông tư 03) và dịch vụ “Sinh thiết vú dưới hướng dẫn của siêu âm”(số thứ tự 102 của Thông tư 04):

- Áp dụng khung giá của dịch vụ“Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm” (số thứ tự 74, Mục C1, Phần C của Thông tư03) để thanh toán trong trường hợp chỉ dùng bơm kim tiêm thông thường để chọchút.

- Trường hợp có chỉ định “sinh thiếtvú dưới hướng dẫn của siêu âm” thì áp dụng khung giá của dịch vụ s102 của Thông tư 04 theo hướng dẫn tại điểm b dưới đây (không áp dụngkhung giá của Thông tư 03).

b) Dịch vụ “Sinh thiết dưới hướngdẫn của siêu âm (gan, thn, vú, áp xe, các tổn thương khác)” (số thứ tự102 của Thông tư 04): Cn xây dựng và phê duyệt giá chi tiếttheo từng vị trí sinh thiết như: gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác,trong đó lưu ý:

- Trường hợp sinh thiết bằng kim sinhthiết thì xây dựng cơ cấu giá và phê duyệt giá sinh thiết bằng kim sinh thiết.

- Trường hợp sinh thiết bằng dụng cụchuyên khoa khác thì xây dựng cơ cu và phê duyệt giá sinhthiết theo dụng cụ chuyên khoa đó (ví dụ bằng kìm, súng ct).

c) Dịch vụ có số thứ tự 100 của Thôngtư 04 “Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm”: Khung giá này áp dụngtrong trường hợp sinh thiết thận bằng kim sinh thiết; trường hợp sinh thiếtbằng súng cắt thì áp dụng khung giá của dịch vụ có số thứ tự 102 của Thông tư04 “Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm(gan, thận, vú, áp xe, các tn thương khác).

d) Đối với dịch vụ “Sinh thiết dướihướng dẫn của cắt lớp vi tính (Phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, cáctổn thương khác)” (số thứ tự 109 của Thông tư 04: Cn xây dựng và phê duyệt giá chi tiết theo từng vịtrí sinh thiết như: phi, xương, gan,thận, vú, áp xe, các tổn thương khác, trong đó lưu ý:

- Trường hợp sinh thiết bằng kim sinhthiết thì xây dựng cơ cấu giá và phê duyệt giá sinh thiết bằng kim sinh thiết.

- Trường hợp sinh thiết bằng dụng cụchuyên khoa khác thì xây dựng cơ cấu và phê duyệt giá sinh thiết theo dụng cụchuyên khoa đó (ví dụ bằng kìm, súng cắt).

đ) Không sử dụng khung giá của dịch vụ“Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner” (số thứ tự 73, Mục C1,Phần C Thông tư số 03) mà sử dụng khung giá của dịch vụ cósố thứ tự 109 của Thông tư 04 “Sinh thiết dưới hưng dẫn của cắt lớp vi tính (Phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) nêu trên.

e) Đối với dịch vụ số 107 củaThông tư 04: Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF online): giátối đa do liên Bộ quy định là 3.250.000 đồng, Bộ Y tếđã rà soát cơ cấu giá và phê duyệt giá của dịch vụ này cho các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh trực thuộc Bộ là 1.250.000 đồng (chưa bao gồm chi phí catheter), cácđịa phương tham khảo để xây dựng cơ cấu giá và phê duyệt giá cho phù hợp.

2. Về giá của một số dịch vụquy định tại Thông tư liên bộ số 14/TTLB , Thông tư 03 nhưng không quy địnhtrong Thông tư 04:

Trong khi chờ liên Bộ xem xét, bsung khung giá của các dịch vụ này, trường hợp đơn vị vẫn thực hiệnđể chn đoán, điu trị mà không códịch vụ, kỹ thuật khác thay thế thì tạm thời thực hiện theo mức giá đã được cấpcó thẩm quyền phê duyệt trước đây (trừ dịch vụ Siêu âm mu).

Ví dụ dịch v"Thời gian máu đông” (Milian/Lee White): Nếu đơn vị đã được phê duyệtgiá dịch vụ này trước khi Thông tư 04 có hiệu lực thi hành, hiện nay vẫn thựchiện thì tiếp tục áp dụng mức giá đã được phê duyệt.

3. Về áp dụng khung giá ngàygiường bệnh

3.1. Áp dụng khung giá ngàyđiều trị Hồi sức tích cực (ICU)

a) Đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạngI hoặc hạng II đã thành lập khoa Điều trị tích cực, khoa chống độc, các khoanày nếu có đầy đủ các điều kiện để hoạt động theo Quyết định s 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấpcứu, hồi sức tích cực và chống độc thì được áp dụng khung giá ngày điều trị hồisức tích cực (ICU) quy định tại phần B1 của Thông tư 04.

b) Trường hợp đơn vị chưa thành lậpkhoa Điều trị tích cực nhưng khoa Hồi sức cấp cứu có một số giường được sửdụng đề điều trị tích cực, một số giường bệnh sau hậu phẫu củacác phẫu thuật nặng như tim mạch, ung thư, nhi, bỏng nếu các giường bệnh này đáp ứng được yêu cầu vtrang bị cho giường điều trị tích cực quy địnhtại Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 nêu trên thì trước mắt được ápdụng khung giá ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU) quy địnhtại phần B1 của Thông tư 04.

c) Giá ngày điều trị hồi sức tích cực(ICU) quy định tại phần B1 của Thông tư 04 áp dụng trongtrường hợp người bệnh nằm điều trị tại các giường nêu trên với các bệnh lý cn được chăm sóc, điều trị và theo dõi theo quy chế hồi sức tích cực.Trường hợp người bệnh nằm tại các giường trên nhưng không thuộc các bệnh lý cầnđược chăm sóc, điều trị và theo dõi theo quy chế hồi sức tích cực mà chỉ mangtính chất hồi tnh, cấp cứu thì ápdụng khung giá ngày điều trị hồi sức cấp cứu quy định tại phần B2 của Thông tư04.

3.2.Áp dụng khung giá ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu:

Đối với các khoa điều trị lâm sàng cógiường hồi sức cấp cứu trong khoa (ví dụ trong khoa Nhi có giường hồi sc cấp cứu nhi, các khoa sơ sinh/chăm sóc đặc biệt đối với trẻ sơ sinhthiếu tháng) thì được áp dụng khung giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy địnhtại phần B2 của Thông tư 04.

3.3. Áp dụng giá ngày giường bệnh trong các trường hợp khác:

a) Đối với ngày giường bệnh trong trườnghợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kê thêm giường bệnh ngoài kế hoạch: được thanhtoán theo mức giá ngày giường bệnh đã được phê duyệt.

b) Các cơ sở khámbệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bố trí để bảo đảm giường bệnh cho người bệnh điềutrị nội trú, trường hợp quá tải và không có điều kiện bố trí giường bệnh nênngười bệnh phải nằm trên băng ca, giường gp thì tạm thờiáp dụng khung giá ngày giường bệnh nằm ghép 02 người theo từng loại chuyên khoađã quy định tại Thông tư 04.

4. Đối với việc xác định một sốchi phí liên quan đến cơ cấu giá ngày giường bệnh:

Tại điểm a, Mục 3.2 công văn 2210/BYT-KH-TC ngày 16/4/2012 của Bộ Y tế đã nêu: Giá ngày giường điềutrị được xây dựng trên cơ sở các chi phí trực tiếp cầnthiết để chăm sóc và điều trị người bệnh, gm:“Chi phí về găng tay, mũ, khu trang, qun áo, chăn, ga, gi, đệm, màn, chiếu, đồ vải dùngcho cán bộ y tế và người bệnh; văn phòng phẩm như giấy,bút, sổ, mực in, mực dấu, ghim, ấn chỉ chuyên môn, vật tưtiêu hao thông dụng như bông, băng, cồn, gạc, bơm tiêm thông thường, nước muốirửa phục vụ công tác thăm, khám bệnh hàng ngày....”. Nên tạm thời chi phí găngtay sử dụng trong tiêm, truyền và chăm sóc người bệnh; bơmkim tiêm thông thường loại dùng 01 lần, dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 10ml, kim lấy thuốc tính trong giá ngày giường bệnh, không thu thêm củangười bệnh hay thanh toán với quỹ BHYT.

5. Dịch vụ thay băng vết thươngchiều dài dưới 15cm: áp dụng trong trường hợp thay băng đối với người bệnhngoại trú. Đối với người bệnh nội trú, chỉ áp dụng trong trường hợp thay băngvết thương bị nhiễm trùng, không áp dụng đối với các trường hợp thay băng vếtmổ, vết thương thông thường, thay băng rốn sơ sinh vì chi phí bông, băng, gạccủa các dịch vụ này đã bao gồm chung trong giá giường bệnh.

6. Đối với một số dịch vụchẩn đoán hình ảnh

6.1. Dịch vụ chụp đốt sống cổ, dịch vụchụp đốt sống ngực, dịch vụ chụp cột sống thắt lưng cùng - cụt; dịch vụ chụp cộtsống cùng - cụt: Được thanh toán trong cả trường hợp chụp thẳng hoặc chụpnghiêng.

6.2. Dịch vụ chụp X-quang số hóa: Thông tư 04 quy định mức giá chụp X quang số hóa 1 phim, 2 phim, 3 phim là áp dụng cho 01 vị trí chụp cần 1 phim, 2 phimhoặc 3 phim. Trường hợp người bệnh phải chỉ định chụp nhiều vị trí thì thanhtoán theo số vị trí chụp và mức giá chụp cho từng vị trí.

6.3. Khung giá của Dịch vụ “Siêu âmDopple màu tim 4D (3D REAL TIME)” (số thứ tự 3 của Thông tư 04) áp dụng trongtrường hợp chỉ định đthực hiện các phẫu thuật hoặc canthiệp tim mạch. Các tờng hợp siêu âm Dopple màu tim/mạchmáu còn lại áp dụng khung giá của Dịch vụ “Siêu âm Dopple màu tim/mạch máu” tạisố thứ tự 1 phần C4.1 phụ lục kèm theo Thông tư số 03.

6.4. Dịch vụ chụp CT Scanner 64dãy đến 128 dãy, chụp CT Scanner 256 dãy:

Khung giá do liên bộ quy định tạiThông tư 04 là giá tối đa đã bao gồm cả thuốc cn quangnên cn xây dựng cơ cấu giá và phê duyệt giá theo 02 mức: (i) Chụp có thuốc cản quang, (ii) Chụp không có thuc cản quang.

Trường hợp đơn vị chcó loại máy từ 64-128 dãy mà không trang bị loại máy dưới 32 dãy: Đđáp ứng cho việc chẩn đoán và bảo đảm quynlợi cho người bệnh có thẻ BHYT thì khi chỉ định chụp theo yêu cầu chuyên mônvẫn được thanh toán theo giá của loại máy đã được phê duyệt.

7. Dịch vụ xét nghiệm “Tổngphân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn” (số thứ tự 323 của Thông tư 04 có giá tối đa 92.000 đồng)

7.1. Khung giá của dịch vụ này áp dụngđối với trường hợp bệnh viện được trang bị và thực hiệnxét nghiệm này bằng hệ thống 2 máy gm máy đếm tự độngđược kết nối với máy kéo lam kính tự động1.

7.2. Trường hợp đơn vị thực hiện bằngcác máy xét nghiệm huyết học không phải là hệ thống tự động hoàn toàn nêu trênmà thực hiện bằng máy xét nghiệm huyết học loại dưới 12 thông số, loại 18 hoặc20 thông số... thì căn cứ vào tính chất của máy đxâydựng cơ cấu giá theo từng loại máy xét nghiệm và áp dụngkhung giá của dịch vụ Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm Laser quy định tại dịch vụ số 3 mục C3.1 của Thông tư 03 để phê duyệt.

8. Đối với việc áp dụng giá củamột số xét nghiệm có phương pháp làm như nhau nhưng làm trên các loại mẫu bệnhphẩm khác nhau: Các dịch vụ kỹ thuật có phương pháp làmgiống nhau chkhác nhau về bệnh phẩm thì được áp dụng giátương tự đối với dịch vụ kỹ thuật đãđược cấp có thẩm quyền phê duyệt giá. Ví dụ các xét nghiệmcủa phần C5.4: xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể. Nếu các xét nghiệm nàylàm trên mẫu bệnh phẩm khác như máu, nước tiểu, phân...:thì được áp dụng giá tương tự với xét nghiệm của mục C5.4.

9. Đối vớiviệc thanh toán BHYT của các dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến theo quy định tại Quyếtđịnh số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hànhphân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh: Cơ quan Bảo him xã hội thực hiện thanh toán khi dịch vụ kỹ thuật đó đã được cấp cóthẩm quyền thẩm định và phê duyệt danh mục kỹ thuật triển khai tại cơ sở khámbệnh, chữa bệnh hoặc đã được cấp giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật trongthực hiện Đề án 1816.

10. Áp dụng giáđối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trong thanh toán BHYT.

Đối với các cơ skhám bệnh, chữa bệnh tư nhân đã được phân hạng theo quy định thì áp dụngtheo mức giá đã được cơ quan có thẩm quyền quy định cho cơsở khám bệnh, chữa bệnh công lập cùng hạng trên địa bàn.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tưnhân chưa được phân hạng: Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với BHXH tnh, thành phố, cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân đánh giá cơ sở vật chất,nhân sự, trang thiết bị danh mục kỹ thuật y tế được phê duyệt của cơ sở khám,chữa bệnh tư nhân đthống nhất tạm thời áp dụng mức giáthanh toán theo nguyên tắc:

- Giá khám bệnh, giá ngày giường bệnh:áp dụng giá của các bệnh viện chưa được xếp hạng (nếu có) hoặc bệnh viện hạngIV, phòng khám đa khoa trên địa bàn cho phù hợp.

- Đối với các dịch vụ, kỹ thuật còn lại:Trường hợp địa phương quy định mức giá theo hạng bệnh viện thì áp dụng giácủa bệnh viện tương đương trên địa bàn, trường hợp địa phương quyđịnh mức giá chung cho các bệnh viện công lp trên địabàn, không phân theo hạng bệnh viện thì áp dụng theo mức giá chung đã được quyđịnh.

11. Về việc phê duyệt, thựchiện mức thu đối với các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, các dịch vụ thựchiện từ các trang thiết bị từ nguồn vốn xã hội hóa, ngoài ngân sách:

Điều 88 Luật khám bệnh, chữa bệnh quyđịnh: “Căn cứ vào khung giá do liên Bộ ban hành, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giádịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tếvà các bộ khác; Hội đồng nhân dân cấp tnh quy định giádịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh củaNhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đề nghị của y ban nhân dân cùng cấp”. Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 85/2012/NĐ-CPngày 25/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơnvị sự nghiệp y tế công lập và giádịch vụ khám bệnh, chữabệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định khung giá tính đầy đủ các yếutố chi phí và có tích lũy quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định. Trong khi chờliên Bộ ban hành, tạm thi thực hiện như sau:

11.1. Giá dịch vụ khám chữa bệnh theoyêu cầu, giá của các dịch vụ được cung cấp từ các trang thiết bị đầu tư từ nguồnxã hội hóa tạm thời áp dụng theo mức giá đơn vị đang thực hiện theo quy địnhtại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện.Các đơn vị chỉ đượcđiều chỉnh tăng giá của các dịch vụnày khi đã được cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 88 của Luật khámbệnh, chữa bệnh quyết định.

11.2. Cơ quanBHXH thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với các dịch vụ khám chữa bệnhtheo yêu cầu, dịch vụ kỹ thuật từ nguồn xã hội hóa theo mức giá của dịch vụ đãđược phê duyệt theo quy định tại Thông tư 03 và Thông tư04.

Các đơn vị phải công khai phần chênhlệch giữa giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, giá củacác dịch vụ được cung cấp từ các trang thiết bị đầu tư từnguồn xã hội hóa với giá được cơ quan BHXH thanh toán để người bệnh biết, lựa chọn.

Trường hợp giá dịch vụ y tế theoThông tư 04 được phê duyệt cao hơn mức thu viện phí trước đây thì đơn vị phảigiảm phần chênh lệch mà người bệnh BHYT phải nộp thêm của các dịch vụ khám,chữa bệnh theo yêu cầu, dịch vụ sử dụng máy xã hội hóa. Ví dụ:

- Giá khám bệnh theo yêu cầu bệnh việnđang thu là 30.000 đồng, giá khám bệnh trước đây là 3.000 đồng, người bệnh phảinộp thêm là 27.000 đồng, nay giá khám bệnh mới được duyệt là 15.000 đồng, ngoàiphần đồng chi trả theo quy định, người bệnh chnộp thêmphần chênh lệch là 15.000 đồng ....

- Giá dịch vụ chụp CT Scanner 64 látcắt, bệnh viện thực hiện từ máy xã hội hóa, giá 01 lần chụp tính theo nguyêntắc bao gồm cả khấu hao máy 2.500.000 đồng, giá chụp CT Scanner trước đây được duyệt là 1.000.000 đng, bệnh viện thu thêm của người bệnh là 1.500.000 đồng. Thực hiệnThông tư 04, giá chụp CT Scanner 64 lát có thuốc cn quangđược duyệt là 2.000.000 đồng thì ngoài phần đồng chi trảtheo quy định, bệnh viện chỉ được thu thêm 500.000 đồng, giá chụp không cóthuốc cản quang được duyệt là 1.500.000 đồng thì ngoài phần đồng chi trả theoquy định, bệnh viện chỉ được thu thêm của người bệnh 1.000.000 đồng.

12. Đối vớicác tỉnh đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá dịch vụ theo Thông tư04 thì thực hiện theo giá dịch vụ được quy định. Trường hợp có điều chỉnh,bổ sung mức giá trong khi chưa trình Hội đồng nhân dân cấp tnh quy định thì để đảm bo quyền lợi cho ngườibệnh, Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, các S, ngànhliên quan báo cáo, trình UBND cấp tỉnh quy định tạm thờimức giá (đảm bảo không vượt quá khung giá của dịch vụ đã được ban hành tạiThông tư 03 và 04) làm căn cứ đ cơ skhám bệnh, chữa bệnh thu của người bệnh và thanh toán với cơ quan Bảo hiểmxã hội, sau đó báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại kỳ họp gần nhất để quyđịnh mức giá theo đúng thẩm quyền.

Đthực hiện thốngnhất Thông tư 03, Thông tư 04, Bộ Y tế đề nghị y ban nhândân các tnh, thành phố trực thuộc TW chđạo việc thực hiện tại địa phương; Bảo hiểm xã hộiViệt Nam chỉ đạo việc thực hiện đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, thuộc các Bộ, ngành thực hiệntheo tinh thần công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Các đ/c Thtrưởng (để chđạo);
-
Bộ Tài chính, BHXNVN;
-
Cục QL KCB, Vụ PC, Vụ BHYT;
-
Sở Y tế các tnh, TP trực thuộc TW;
-
Lưu: VT, KHTC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên1 Khi máy đếm tự động phát hiện các chsố khôngbình thường, máy kéo lam kính sẽ tự động nhuộm và phân tích sâucác chỉ snày và đưa ra kết quả.