BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2050/TCHQ-GSQL
V/v cung ứng dầu cho tàu biển

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 242/HQBĐ-NV ngày 09/4/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Định về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Tàu Tae-Ah 11 đã nhập cảnh tại cảng Vũng Rô, tỉnh Phú Yênngày 01/11/2008 và sau đó hoạt động khai thác cát tại vùng biển huyện Sông cầutỉnh Phú Yên cho tới nay. Do đó, tàu Tae-Ah 11 không thuộc "tàu biển nướcngoài cập cảng Việt Nam" quy định tại điểm 4, mục I Quy định về thủ tụchải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu ban hànhkèm theo Quyết định số 30/2004/QĐ-BTC ngày 6/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Định hướng dẫn Công ty cổphần cung ứng tàu biển Đà Nẵng liên hệ với Bộ Công thương để được xem xét giảiquyết theo thẩm quyền./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh