TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 2050/TLĐ
V/v thực hiện 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Ban TLĐ.
- Các đơn vị trực thuộc TLĐ.
- Các Công đoàn ngành Trung ương
- Các CĐ Tổng công ty trực TLĐ

Thực hiện Nghị định 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cánbộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.

Ngày 12/11/2007, Đảng đoàn, Thườngtrực Đoàn Chủ tịch TLĐ đã họp và thống nhất triển khai thực hiện trong hệ thốngCông đoàn, như sau;

1. Thực hiện nghiêm túc Nghị định143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ đối với cán bộ, Công đoàn, kể từngày Nghị định có hiệu lực thi hành, cụ thể:

- Thông báo nghỉ hưu trước tuổi nghỉhưu 06 tháng (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi)

- Quyết định nghỉ hưu trước tuổinghỉ hưu 03 tháng (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi)

- Trao sổ hưu đúng tuổi nghỉ hưu(nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi)

Trước khi trao sổ hưu, cán bộ vẫncông tác, làm việc bình thường.

Chú ý: Trước khi trao sổ hưu cánbộ vẫn công tác, làm việc bình thường.

2. Mọi quy định trước đây của TổngLiên đoàn LĐVN trái 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ đều bãi bỏ.

3. Những trường hợp đặc biệt theoyêu cầu nhiệm vụ cần kéo dài thời gian công tác của cán bộ, Đảng đoàn, Đoàn Chủtịch TLĐ sẽ xem xét quyết định cụ thể.

Yêu cầu các cá nhân, đơn vị thựchiện nghiêm túc nội dung nêu trên.

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Uỷ viên ĐCT TLĐ
- Lưu VT, Toc/TLĐ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng