BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2051/BHXH-TT
V/v: tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam 1/7/2014

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiệnchính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt là sau khi Luật BHYT sửađổi vừa được Quốc hội khóa 13, thông qua tại Kỳ họp thứ VII. Nhân ngày BHYTViệt Nam 1/7/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn hoạt động tuyêntruyền với một số nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Làm cho toàn thể nhân dân cũng như mỗi cán bộ,công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ hơn ý nghĩa quan trọng của ngàyBHYT Việt Nam. Khẳng định sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với sựnghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần trách nhiệmcủa các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành nghiêmchỉnh chính sách, pháp luật BHYT.

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành đồngbộ, rộng khắp và đạt hiệu quả thiết thực.

II. CHỦ ĐỀ

"Toàn dân thực hiện tốt Luật Bảo hiểm ytế"

III. NỘI DUNG

1. Các hoạt động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổchức

1.1. Phối hợp với Vụ BHYT - Bộ Y tế:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi.

- Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam1/7/2014.

1.2. Phối hợp với Vụ Tuyên truyền(Ban Tuyên giáo Trung ương), đề xuất định hướng công tác tuyên truyền ngày BHYTViệt Nam đối với hệ thống tuyên giáo, cũng như đối với các cơ quan báo chí vàphát thanh - truyền hình trên phạm vi cả nước. Những nội dung cần tập trungtuyên truyền là: Nội dung Luật BHYT sửa đổi.

1.3. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin công tác tuyên giáo tổ chức báo cáochuyên đề về những nội dung cơ bản của Luật BHYT sửa đổi và kết quả thực hiệnchính sách, pháp luật BHYT 6 tháng đầu năm 2014, cho cán bộ làm công tác tuyêngiáo của các tỉnh, thành phố.

1.4. Phối hợp với các cơ quan thôngtin đại chúng: đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Luật BHYT sửađổi.

2. Đối với Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXH

- Tăng số tin bài tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi.

- Ra số chuyên đề về ngày BHYT Việt Nam 1/7.

- Tiếp tục tuyên truyền về nội dung chính của Luật BHYTsửa đổi.

3. BHXH các tỉnh, thành phố

3.1.Báo cáo với Tỉnh ủy, Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân những nội dung quan trọng của Luật BHYT sửa đổi vừađược Quốc hội thông qua. Đề xuất các giải pháp nhằm tranh thủ sự lãnh đạo củacấp ủy, chính quyền đối với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, phápluật BHYT tại mỗi địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố để tuyêntruyền Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cườngsự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” và Quyếtđịnh 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thựchiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

3.2. Phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổchức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 1/7 trên địa bànthông qua việc chủ động phối hợp với ĐàiPhát thanh và truyền hình, các cơ quan truyền thông ở địa phương thực hiện cácphóng sự, chuyên mục, tọa đàm... tuyên truyền về những nội dung cơ bản của LuậtBHYT sửa đổi, về những mục tiêu thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân màChính phủ đã đề ra.

3.3. Tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệutrên các trục đường, phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, trụ sởcơ quan BHXH các cấp, các cơ sở KCB cho người có thẻ BHYT trên địa bàn... đểtuyên truyền về Ngày BHYT Việt Nam 1/7 theo các thông điệp sau:

1- “Toàn dân thực hiện tốt Luật BHYT”;

2- “BHXH, BHYT- Trụ cột chính của hệ thống ansinh xã hội”;

3- “Sức khỏe cộng đồng gắn liền với BHYT toàndân

4- “Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợicủa mọi tổ chức, cá nhân”.

Thời gian treo từ ngày 25/6/2014 đến hết ngày10/7/2014 (BHXH Việt Nam khuyến khích triển khai hoạt động này theo phương thứcxã hội hóa).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên truyền: chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT xây dựngnội dung chi tiết của từng hoạt động; phối hợpvới Văn phòng chuẩn bị các điều kiện, kinh phí và mời thành phần tham gia cáchoạt động trên; phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức triển khai tốtcác nội dung trên. Hướng dẫn các địa phương tuyên truyền về BHYT.

3. Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXH vàcác đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụcủa mình triển khai các hoạt động tuyên truyền Ngày BHYT Việt Nam 1/7/2014.

4. BHXH các tỉnh, thành phố: chủ động phốihợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chứccác nội dung, hình thức tuyên truyền ngày BHYT Việt Nam tại địa phương.

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXHcác tỉnh, thành phố triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả vềBHXH Việt Nam (qua Ban Tuyên truyền trước ngày 31/7/2014). Trong quá trình tổ chứcthực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Ban Tuyên truyền - BHXH Việt Nam - 150Phố Vọng - Thanh Xuân - Hà Nội, điện thoại: 04 36285231.

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để biết);
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- BHXH: BQP, CAND;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, TT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương