BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2051/QLCL-KN
V/v hoàn thiện xây dựng các SOP chuẩn nội bộ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Các Trung tâm Chất lượng nônglâm thủy sản vùng 1-6

Sau khi xem xét báo cáo của các Trungtâm vùng về tiến độ xây dựng Quy trình phân tích chuẩn theo các văn bản giaonhiệm vụ của Cục (chi tiết danh mục tổng hợp và biện phápxử tại Phụ lục 1 kèm theo), Cục Quản lý Chất lượng NôngLâm sản và Thủy sản yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

Tiếp tục hoàn thiện xây dựng các Quytrình phân tích chuẩn theo kế hoạch nêu tại Phụ lục 2, trong đó lưu ý các đơnvị một số nội dung sau:

1. Đối với những quy trình phân tíchchuẩn các Trung tâm vùng đã báo cáo Cục dự thảo nhưng đến nay chưa ban hành:

Các Trung tâm vùng 1, 2 rà soát cácthông số xác nhận giá trị sử dụng phương pháp hóa học và thực hiện đánh giá,xác nhận giá trị bổ sung các thông số còn thiếu, chưa thực hiện đối với 06 chỉtiêu/nhóm chỉ tiêu hóa học (Calcium, Formaldehyd, Nhóm Tetracyclin, Nitrit,Nitrate, Sulfonamide) cho phù hợp với Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ;hoàn thành xác nhận giá trị sử dụng bổ sung đối với phương pháp, dự thảo cuốiquy trình phân tích chuẩn, tổng hp ý kiến góp ý của cácTrung tâm vùng và báo cáo về Cục trước 25/11/2013.

2. Đối với những Quy trình phân tíchchuẩn các Trung tâm vùng chưa hoàn thành việc xây dựng:

Các Trung tâm vùng 1, 3, 4, 6 cầnhoàn thiện dự thảo cuối quy trình phân tích chuẩn (một số SOP có thể chưavalidate đầy đủ do điều kiện khách quan), tổng hợp ý kiến góp ý của các Trungtâm vùng và báo cáo về Cục trước 25/12/2013.

3. Trình tự xây dựng, ban hành và quycách trình bày quy trình phân tích chuẩn theo hướng dẫn tại công văn số 272/QLCL-KNngày 27/2/2010 của Cục về việc hướng dẫn trình tự xây dựng, ban hành quy trìnhphân tích chuẩn. Yêu cầu về các thông số cần xác nhận giá trị sử dụng theoThông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thựchiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo về Cụcbằng văn bản để được hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:- Như trên;
- PCT Lê Bá Anh (để biết);
- Phòng QLKN (để t/h);
- Lưu: VT, KN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC QUYTRÌNH PHÂN TÍCH CHUẨN CỤC ĐÃ GIAO NHIỆM VỤ CHO CÁC ĐƠN VỊ
(kèm theo công văn số 2051/QLCL-KN ngày 04/11/2013 của Cục Quản lý Chấtlượng Nông Lâm sản và Thủy sản)

STT

Tên chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu

Văn bản giao nhiệm vụ

Hiện trạng

Biện pháp xử lý tiếp theo

I

Trung tâm vùng 1

1.

Xác định hàm lượng ẩm

1696/QLCL-KN , ngày 23/9/2009

Đã ban hành (NAF 001/10)

2.

Xác định hàm lượng tro

Đã ban hành (NAF 002/10)

3.

Xác đnh hàm lượng tro không tan trong axit hydrochloric

Đã ban hành (NAF 003/10)

4.

Xác định hàm lượng mui Chloride theo phương pháp chuẩn Volhard

Đã ban hành (NAF 004/10)

5.

Xác định hàm lượng Nitrogen theo phương pháp Kjeldahl

Đã ban hành (NAF 005/10)

6.

Xác định độc ttetrodotoxin - Phương pháp thử sinh hóa trên chuột

Đã ban hành (NAF 041/10)

7.

Định lượng Escherichia dương tính với β-glucuronidase trong nhuyễn thể bằng kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN)

Đã ban hành (NAF 006/10)

8.

Phát hiện Escherichia Coli (E.coli)

Đã ban hành (NAF 036/10)

9.

Calcium

338/QLCL-KN , ngày 09/3/2010

Đã hoàn thành, báo cáo Cục tháng 6/2010

- TTV1 validate bổ sung các thông số cho phù hợp với Thông tư số 54/2010/TT- BNNPTNT

- Phòng QLKN thẩm tra, trình Cục ban hành

10.

Formaldehyd

11.

Nhóm Tetracyclin

240/QLCL-KN , ngày 21/2/2011

Đã hoàn thành, báo cáo Cục tháng 6/2011

12.

Phân loại tảo sinh độc tố ASP (định lượng 1 loài)

1834/QLCL-KN ngày 16/10/2009

Đã hoàn thành xây dựng phương pháp, tuy nhiên TTV1 chưa thực hiện validate do chưa có tài liệu hướng dẫn

TTV1 hoàn thiện dự thảo (kể cả validate chưa đầy đủ), báo cáo Cục để thẩm tra trình ban hành.

13.

Phân loại tảo sinh độc tố DSP: định lượng 14 loài

14.

Hướng dn pha chế môi trường nuôi cấy

240/QLCL-KN ngày 21/2/2011

Đã hoàn thành, báo cáo Cục tháng 6/2011

Phòng QLKN thẩm tra trình Cục ban hành.

15.

Định lượng Bacillus cereus

16.

Định lượng Escherichia dương tính với β-glucuronidase bằng phương pháp đổ đĩa

17.

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí

1868/QLCL-KN ngày 05/10/2011

Đã hoàn thành, báo cáo Cục tháng 12/2011

Phòng QLKN thẩm tra trình Cục ban hành.

18.

Định lượng Enterococci

19.

Đnh tính Salmonella

20.

Định lượng tổng nấm men, mốc

21.

Định tính vi sinh vật hiếu khí, kị khí trong đồ hộp

II

Trung tâm vùng 2

1.

Xác định hàm lượng nitơ axit amin bằng phương pháp chuẩn độ

1696/QLCL-KN , ngày 23/9/2009

Đã ban hành (NAF 026/10)

2.

Xác định hàm lượng nitơ amin amoniac bằng phương pháp chuẩn độ

Đã ban hành (NAF 027/10)

3.

Xác định hàm lượng nitơ amoniac bằng phương pháp chuẩn độ

Đã ban hành (NAF 028/10)

4.

Xác định hàm lượng tổng số nitơ bazơ bay hơi (TVB-N) bằng phương pháp chuẩn độ

Đã ban hành (NAF 029/10)

5.

Xác định dư lượng chroramphenicol bằng sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)

Đã ban hành (NAF 030/10)

6.

Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Đã ban hành (NAF 011/10)

7.

Định lượng Coliforms bng kỹ thuật đếm khuẩn lạc

Đã ban hành (NAF 012/10)

8.

Định lượng Coliforms bng kỹ thuật đếm có xác suất cao nhất (MPN)

Đã ban hành (NAF 013/10)

9.

Phát hiện Campylobacter spp

Đã ban hành (NAF 025/10)

10.

Định lượng Campylobacter spp

Đã ban hành (NAF 031/10)

11.

Chun bị mu thử đphân tích vi sinh vật

Đã ban hành (NAF 038/10)

Nitrat

240/QLCL-KN , ngày 21/2/2011

Đã hoàn thành, báo cáo Cục ngày 9/11/2011

- TTV2 validate bổ sung các thông số cho phù hợp với Thông tư số 54/2010/TT- BNNPTNT.

- Phòng QLKN thẩm tra, trình Cục ban hành

12.

Nitrit

13.

Sulfonamide

14.

Lấy mu nước

1834/QLCL-KN ngày 16/10/2009

Đã hoàn thành, báo cáo Cục ngày 15/6/2010

Đưa ra khỏi kế hoạch xây dựng qui trình phân tích chuẩn do phạm vi áp dụng của qui trình này không phù hợp cho phân tích nước uống

15.

Định tính Shigella

240/QLCL-KN ngày 21/2/2011

Đã hoàn thành, báo cáo Cục ngày 6/2011

Phòng QLKN thẩm tra trình Cục ban hành

16.

Định lượng Coliforms, E.coli bằng phương pháp màng lọc

III

Trung tâm vùng 3

1.

Xác định dư lượng malachite green, leuco-malachite green, crystal violet, leuco-crystal violet bằng LC/MS/MS

1696/QLCL-KN , ngày 23/9/2009

Đã ban hành (NAF044/11)

2.

Xác định hàm lượng Histamin bằng HPLC-FLD

Đã ban hành (NAF 050/12)

3.

Xác định dư lượng Fluoroquinolone bằng LC/MS/MS

Đã ban hành (NAF 051/12)

4.

Định lượng Vibrio Paraheamolyticus trong thực phẩm

Đã ban hành (NAF 014/10)

5.

Phát hiện Vibrio spp có khả năng gây bệnh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Đã ban hành (NAF 015/10)

6.

Định lượng Clostridia khử sulphite

240/QLCL-KN ngày 21/2/2011

Đã hoàn thành, báo cáo Cục tháng 6/2011

Phòng QLKN thẩm tra, trình Cục ban hành

7.

Nguyên tắc kiểm tra vi sinh vật

Chưa hoàn thành

TTV3 khn trương hoàn thiện, báo cáo Cục để thẩm tra trình ban hành.

IV

Trung tâm vùng 4

1.

Phát hiện nhanh tạp chất carboxy methyl cellulose (CMC)

1696/QLCL-KN , ngày 23/9/2009

Đã ban hành (NAF 040/10)

2.

Xác định đa dư lượng thuốc BVTV bằng GC-MS/MS và LC- MS/MS

1984/QLCL-KN , ngày 20/11/2012

Đã ban hành (NAF 052/13)

3.

Xác định dư lượng thuốc trừ sâu gốc chlor bằng GC-ECD

Đã ban hành (NAF 053/13)

4.

Định lượng vi khuẩn Staphylococcus aureus bằng kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN)

1696/QLCL-KN , ngày 23/9/2009

Đã ban hành (NAF 007/10)

5.

Phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus trong thực phẩm

Đã ban hành (NAF 008/10)

6.

Định lượng vi khuẩn Listeria monocytogenes trong thực phẩm

Đã ban hành (NAF 009/10)

7.

Phát hiện vi khuẩn Listeria monocytogenes trong thực phẩm

Đã ban hành (NAF 010/10)

8.

Phát hiện Coliform trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Đã ban hành (NAF 016/10)

9.

Định lượng E.coli giả định bằng kỹ thuật đếm có số xác suất lớn nhất (MPN) trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

Đã ban hành (NAF 017/10)

10.

Xác định số lượng Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác)

Đã ban hành (NAF 024/10)

11.

Phát hiện Escherichia trong thực phẩm bằng kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction)

2056/QLCL-KN , ngày 27/11/2012

Đã ban hành (NAF 054/13)

12.

Phát hiện Vibrio chlolera O1 và O139 trong thực phẩm bằng kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction)

Đã ban hành (NAF 055/13)

13.

Chỉ tiêu kim loại (As, Pb, Hg, Cd, Cu, Cr, Fe, Zn, Sn...

1686/QLCL-KN , ngày 05/10/2011

Chưa thực hiện

TTV4 khn trương hoàn thiện, báo cáo Cục để thẩm tra trình ban hành.

14.

Phóng xạ

15.

Nitroimidazol

1686/QLCL-KN , ngày 05/10/2011

Chưa thực hiện

Đưa ra khỏi kế hoạch, do không có nhu cầu phân tích mẫu đối với ch tiêu này.

16.

Dapson

338/QLCL-KN , ngày 09/3/2010

Chưa thực hiện

17.

Phân loại tảo sinh độc tố DSP: định lượng 8 loài

1834/QLCL-KN ngày 16/10/2009

Đã hoàn thành dự thảo, tuy nhiên chưa validate do chưa có tài liệu hướng dẫn

TTV4 hoàn thiện dự thảo (kể cả validate chưa đầy đủ), báo cáo Cục để thẩm tra trình ban hành.

18.

Định tính Clostridium botulinum

240/QLCL-KN ngày 21/2/2011

- Đã xây dựng dự thảo phương pháp và gửi các trung tâm vùng xin ý kiến góp ý.

- Đã thực hiện việc đánh giá hiệu lực phương pháp với C. botulinum nhóm E, chưa thực hiện đánh giá hiệu lực phương pháp với các nhóm C. Botulinum nhóm A, B, F do không tìm được nơi cung cấp các chủng VSV này, đây là nhóm vi sinh cực độc, các đơn vị cung cấp chủng vi sinh và các phòng thí nghiệm hạn chế lưu hành.

TTV4 hoàn thiện dự tho (kể cả validate chưa đầy đủ), báo cáo Cục để thẩm tra trình ban hành.

V

Trung tâm vùng 5

1.

Phát hiện nhanh tạp chất agar

1696/QLCL-KN , ngày 23/9/2009

Đã ban hành (NAF 018/10)

2.

Định tính agar

Đã ban hành (NAF 019/10)

3.

Phát hiện nhanh tạp chất tinh bột và polyvinyl alcohol (PVA)

Đã ban hành (NAF 020/10)

4.

Định lượng các chất chuyển hóa nhóm Nitrofuran bằng LC/MS/MS

Đã ban hành (NAF 043/11)

5.

Xác định hàm lượng phốt pho bằng phương pháp quang phổ

Đã ban hành (NAF 045/11)

6.

Xác định hàm lượng Sulfite

Đã ban hành (NAF 046/11)

7.

Xác định hàm lượng béo

Đã ban hành (NAF 047/11)

8.

Xác định số lượng Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác)

Đã ban hành (NAF 022/10)

9.

Phát hiện Salmonella spp

339/QLCL-KN , ngày 9/3/2010

Đã ban hành (NAF 023/10)

VI

Trung tâm vùng 6

1.

Xác định dư lượng trifluralin bng GC/MS

1696/QLCL-KN , ngày 23/9/2009

Đã ban hành (NAF 032/10)

2.

Xác định hàm lượng acid domoic (ASP) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Đã ban hành (NAF 033/10)

3.

Độc tgây liệt cơ (PSP) bng phương pháp hóa sinh trên chuột

Đã ban hành (NAF 034/10)

4.

Độc tố lipophilic - phương pháp thử sinh hóa trên chuột

Đã ban hành (NAF 035/10)

5.

Xác định hàm lượng Aflatoxin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao

Đã ban hành (NAF 042/11)

6.

Xác định dư lượng nhóm 13- Agonist bằng sắc ký lỏng ghép khối phổ hai lần (LC/MS/MS)

Đã ban hành (NAF 048/11)

7.

Xác định dư lượng Dichlorvos/Dipterex bằng GC/MS

Đã ban hành (NAF 049/11)

8.

Xác định dư lượng Chlorpyrifos và Diazinon bằng GC-MS

1984/QLCL-KN , ngày 20/11/2012

Đã ban hành (NAF 056/13)

9.

Xác định dư lượng Cypermethrin và Fenvalerate bằng GC-MS

Đã ban hành (NAF 057/13)

10.

Định lượng Enterobacteriacea bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc

1696/QLCL-KN , ngày 23/9/2009

Đã ban hành (NAF 021/10)

11.

Các phương pháp lấy mẫu bề mặt

Đã ban hành (NAF 037/10)

12.

Pb, Cd, Hg

240/QLCL-KN , ngày 21/2/2011

Đã hoàn chỉnh các bước phê duyệt phương pháp trên thiết bị AAS, tuy nhiên chưa gửi báo cáo Cục.

Chuyển sang xây dựng quy trình trên IPC-MS, do hiện nay các đơn vị đều được trang bị thiết bị này (đã giao TTV4)

13.

Lipophilic trên LC-MS/MS

1686/QLCL-KN , ngày 05/10/2011

Chưa thực hiện

TTV6 khn trương hoàn thiện, báo cáo Cục đthẩm tra trình ban hành.

14.

Phân loại tảo sinh độc tPSP (định lượng 11 loài)

1834/QLCL-KN ngày 16/10/2009

Chưa thực hiện do việc xác định loài phải cần đến kính hiển vi huỳnh quang nhưng hiện nay TTV6 chưa có

TTV6 hoàn thiện dự thảo (kể cả validate chưa đầy đủ), báo cáo Cục để thẩm tra trình ban hành.

15.

Phân loại tảo sinh độc tNSP (định lượng 1 loài)

PHỤ LỤC 2

KẾHOẠCH XÂY DỰNG CÁC QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHUẨN NĂM 2013
(kèm theo công văn số 2051/QLCL-KN ngày 04/11/2013 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản)

STT

Chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu

TTV được giao

Văn bản giao nhiệm vụ

Thời hạn hoàn thành

I

Các SOP đã gửi Dự thảo báo cáo Cục

1.

Calcium

TTV1

338/QLCL-KN , ngày 09/3/2010

Trước 30/11/2013

2.

Formaldehyd

3.

Nhóm Tetracyclin

TTV1

240/QLCL-KN , ngày 21/2/2011

4.

Nitrat

TTV2

240/QLCL-KN , ngày 21/2/2011

5.

Nitrit

6.

Sulfonamide

7.

Hướng dẫn pha chế môi trường nuôi cấy

TTV1

240/QLCL-KN ngày 21/2/2011

Trước 30/11/2013

8.

Định lượng Bacillus cereus

9.

Định lượng Escherichia dương tính với β-glucuronidase bằng phương pháp đổ đĩa

10.

Định tính Shigella

TTV2

240/QLCL-KN ngày 21/2/2011

Trước 30/11/2013

11.

Định lượng Coliforms, E.coli bằng phương pháp màng lọc

12.

Định lượng tng svi sinh vật hiếu khí

TTV1

1868/QLCL-KN ngày 05/10/2011

Trước 30/11/2013

13.

Định lượng Enterococci

14.

Đnh tính Salmonella

15.

Định lượng tổng nấm men, mốc

16.

Định tính vi sinh vật hiếu khí, kị khí trong đồ hộp

17.

Định lượng Clostridia khử sulphite

TTV3

240/QLCL-KN ngày 21/2/2011

Trước 30/11/2013

II

Các SOP chưa hoàn thành

18.

Lipophilic trên LC-MS/MS

TTV6

1686/QLCL-KN , ngày 05/10/2011

30/12/2013

19.

Chỉ tiêu kim loại (As, Pb, Hg, Cd, Cu, Cr, Fe, Zn, Sn...

TTV4

1686/QLCL-KN , ngày 05/10/2011

30/12/2013

20.

Phóng xạ

21.

Nguyên tắc kiểm tra vi sinh vật

TTV3

240/QLCL-KN ngày 21/2/2011

30/12/2013

22.

Phân loại tảo sinh độc tố ASP (định lượng 1 loài)

TTV1

1834/QLCL-KN ngày 16/10/2009

30/12/2013

23.

Phân loại tảo sinh độc tố DSP: định lượng 14 loài

24.

Phân loại tảo sinh độc tố DSP: định lượng 8 loài

TTV4

1834/QLCL-KN ngày 16/10/2009

30/12/2013

25.

Định tính Clostridium botulinum

240/QLCL-KN ngày 21/2/2011

30/12/2013

26.

Phân loại tảo sinh độc tPSP (định lượng 11 loài)

TTV6

1834/QLCL-KN ngày 16/10/2009

30/12/2013

27.

Phân loại tảo sinh độc tNSP (định lượng 1 loài)