THÔNG TƯ

THÔNGTƯ

CỦA BỘ GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 27/2009/TT-BGDĐT

NGÀY19 THÁNG 10 NĂM 2009

BANHÀNH QUY CHẾ NGOẠI TRÚ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG,TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáodục;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơquan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáodục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trúngày 29 tháng 11 năm 2006;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về ngoại trú của họcsinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chínhquy.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chếngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấpchuyên nghiệp hệ chính quy.

Điều 2.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 12 năm 2009 vàthay thế Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viênngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủtrưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dụcvà đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng vàtrung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

QUYCHẾ

NGOẠITRÚ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊNNGHIỆP HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo)

ChươngI

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định ngoại trú của học sinh, sinh viên cáctrường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, bao gồm: quyềnvà nghĩa vụ của học sinh, sinh viên ngoại trú; công tác học sinh, sinh viênngoại trú; trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc sở giáo dục và đàotạo.

2. Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên ngoại trú hệchính quy trong đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyênnghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường), các tổ chứcvà cá nhân có liên quan đến ngoại trú của học sinh, sinh viên.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Học sinh, sinh viên ngoạitrú là học sinh, sinh viên không ở trong khu nội trú của nhà trường.

2. Cư trú là việc thườngtrú hoặc tạm trú tại một địa điểm, một khu vực nhất định trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Mục đích

Tạo cơ sở pháp lý để nhà trường phối hợp với chính quyền địa phươngtrong việc quản lý và hỗ trợ cho học sinh, sinh viên ngoại trú có môi trườngăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiệncho học sinh, sinh viên tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việcxây dựng đời sống văn hóa, nền nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú.

Điều 4. Yêu cầu của công tác học sinh, sinh viên ngoại trú

1. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của chính quyềnđịa phương

2. Nắm được tình hình học sinh, sinh viên, kịp thời phối hợp giảiquyết các vấn đề có liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường vớiđịa phương, gia đình học sinh, sinh viên ngoại trú.

4. Hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên ngoại trú đảm bảo an toàn, trật tự, văn hóa ở nơi cư trú.

Chương II

QUYỀNVÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

Điều 5. Quyền của học sinh, sinh viên ngoại trú

1. Học sinh, sinh viên ngoại trú được hưởng các quyền theo quy định hiện hành của Quy chế học sinh, sinh viêntrường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành.

2. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên địa bàn, được chínhquyền địa phương, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việcngoại trú.

3. Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng của mình đến chínhquyền địa phương, Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan hữu quan đối với cácvấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng tại nơi cư trú.

Điều 6. Nghĩa vụ của học sinh, sinh viên ngoại trú

1. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định hiệnhành của Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung cấpchuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Thực hiện nghĩa vụ công dân theo quyđịnh của pháp luật. Chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toànxã hội; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trườngnơi cư trú và các hoạt động khác do địa phương tổ chức.

3. Phải đăng ký tạm trú với công an xã(phường, thị trấn) và báo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình trongthời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học.

4. Khi có sự thay đổi về nơi cư trú, phải báo địa chỉ cư trú mớicủa mình với nhà trường trong thời hạn 20 ngày.

5. Học sinh, sinh viên ngoại trú cóhộ khẩu thường trú và đang cư trú tại nơi có hộ khẩu thực hiện các nghĩa vụđược quy định tại các khoản 1, 2, 4 của Điều này.

Chương III

CÔNGTÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

Điều 7. Công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú

1. Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường vềcông tác ngoại trú của học sinh, sinh viên; hướng dẫn và tư vấn thủ tục đăng kýtạm trú ngay từ khi nhập học.

2. Lập kế hoạch hàng năm để thực hiện công tác quản lý học sinh,sinh viên ngoại trú.

3. Lập sổ học sinh, sinh viên ngoại trú (Phụ lục số II), cập nhậtđầy đủ, kịp thời việc thay đổi nơi cư trú của học sinh, sinh viên ngoại trú

Điều 8. Công tác phối hợp

1. Lập kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt tìnhhình về nhà trọ để tư vấn, giới thiệu chỗ ở cho học sinh, sinh viên có nhu cầu.

2. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an,các ngành có liên quan tổ chức hội nghị giao ban hàng năm giữa nhà trường vàchính quyền địa phương về tình hình học sinh, sinh viên ngoại trú, kịp thờigiải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú.

3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viênViệt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hộikhác có liên quan để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức thực hiện công tác ngoạitrú của học sinh, sinh viên.

Chương IV

TRÁCHNHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG, GIÁM ĐỐC

SỞGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 9. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường

1. Căn cứ điều kiện cụ thể của nhàtrường, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên theo quy định tại chương III của Quy chế này,

2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tácquản lý học sinh, sinh viên ngoại trú hàng năm của trường và chỉ đạo, tổ chứcthực hiện.

3. Bố trí cán bộ làm công tác ngoại trúcủa học sinh, sinh viên.

4. Bảo đảm các điều kiện nhằm phát huyvai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viênViệt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong công tác ngoại trú của họcsinh, sinh viên.

5. Có cơ chế phối hợp với các cơ quanchức năng ở địa phương để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ngoại trú thựchiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

6. Phối hợp với sở giáo dục và đào tạotham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉđạo thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiệncụ thể của địa phương.

Điều 10. Trách nhiệm của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra,đánh giá và sơ kết hàng năm công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên theo nội dung Quy chế này đối với các nhà trường trực thuộcsở giáo dục và đào tạo.

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định quản lý nhà trọ cho học sinh,sinh viên và quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú.

3. Chủ trì, phối hợp với ban, ngành ở địaphương, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp kiểm tra, đánhgiá về tình hình học sinh, sinh viên ngoại trú.

Chương V

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 11. Chế độ báo cáo

1. Các nhà trường kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơquan có liên quan những vụ việc xảy ra có liên quan đến học sinh, sinh viênngoại trú.

2. Kết thúc năm học nhà trường tổng kết công tác học sinh, sinhviên ngoại trú, báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp, đồng thời gửi sởgiáo dục và đào tạo địa phương để tổng hợp (Phụ lục số I).

3. Các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp, đánh giá tình hình công táchọc sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn, bổ sung Bộ Giáo dục và Đào tạo saukhi kết thúc năm học.

Điều 12. Kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, chính quyềnđịa phương, cơ quan có liên quan và các nhà trường theothẩm quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác ngoại trú của họcsinh, sinh viên hàng năm.

2. Học sinh, sinh viên ngoại trú vi phạm khoản 3 Điều 6 của Quy chếnày sẽ bị nhà trường xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; vi phạm khoản 4Điều 6 của Quy chế này lần thứ nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách,các lần vi phạm tiếp theo trong năm học xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo;các vi phạm khác xử lý theo khung xử lý kỷ luật của Quy chế học sinh, sinh viêncác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

3. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ngoại trú củahọc sinh, sinh viên được xem xét khen thưởng theo quyđịnh.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn VinhHiển


PHỤ LỤC SỐ 1

ĐƠN VỊ: ………………………

Công văn 2052/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thanh toán và bù giá theo các Thông tư của Bộ Xây dựngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:…………………………………………………………………………………..

BÁO CÁO CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚNĂM HỌC ……………

TT

Trình độ đào tạo

Tổng số HSSV toàn trường

HSSV ngoại trú

Số lần nhà trường đi kiểm tra nơi ngoại trú của HSSV

Số lần phối hợp với địa phương kiểm tra, giao ban

Số HSSV bị kỷ luật do vi phạm quy chế HSSV ngoại trú

Tổng số HSSV ngoại trú

Số HSSV thuê nhà trọ

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chỉ học tập 1 năm học

Buộc thôi học

Hình thức xử lý khác

1

Đại học

2

Cao đẳng

3

Trung cấp chuyên nghiệp

Cộng

- Thành tích của trường trong côngtác HSSV ngoại trú:...................................... ....................................................

............................................................................................................................................................... ...............

- Đề xuất, kiến nghị:................................................................................................................................................

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày …..tháng…..năm 20…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 2

ĐƠN VỊ: ……………………………………….

Công văn 2052/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thanh toán và bù giá theo các Thông tư của Bộ Xây dựngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ

THEO DÕI QUẢNLÝ HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ (DIỆN THUÊ NHÀ TRỌ)

STT

Họ và tên HSSV

Ngày tháng năm sinh

Mã sinh viên

Lớp

Khoa

Họ và tên chủ nhà trọ

Địa chỉ nơi cư trú

Số điện thoại của chủ nhà trọ

Ngày đăng ký cư trú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

…..

Lưu lý: Trong sổ của trường có ảnh của HSSV ngoại trú

………, ngày …..tháng…..năm 20…..
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH(Ký, ghi rõ họ tên)