BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 2052/QLCL-CL1
V/v Biện pháp xử lý đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Công ty TNHH Một thành viên thủy sản Tân Phong Phú
- Hiệp hội CB và XK thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 5.

Sau khi xem xét biên bản làm việcngày 15/9/2010 của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 5 thực hiện tạiCông ty Cổ phần XNK Vĩnh Lợi (DL 161), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản vàThủy sản có ý kiến như sau:

1. Cục công khai hành vi kinh doanhtôm và các sản phẩm tôm có chứa tạp chất của Công ty TNHH Một thành viên thủysản Tân Phong Phú trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 03tháng theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 2512/QĐ-BNN-QLCL ngày20/9/2010 của Bộ NN&PTNT. Trong trường hợp cơ sở tiếp tục tái phạm các hànhvi nêu trên, Cục sẽ đình chỉ hiệu lực công nhận về điều kiện đảm bảo vệ sinh antoàn thực phẩm của doanh nghiệp từ 06 đến 12 tháng theo quy định tại điểm c,khoản 5 Điều 21 Nghị định 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ.

3. Đề nghị Hiệp hội Chế biến thủysản và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tiếp tục cập nhật đăng tải trênwebsite và các ấn phẩm của Hiệp hội thông báo về hành vi kinh doanh tôm và cácsản phẩm tôm từ nguyên liệu có chứa tạp chất của Công ty TNHH Một thành viênthủy sản Tân Phong Phú.

4. Trung tâm Chất lượng Nông lâmthủy sản vùng 5: Phối hợp với Tổ công tác 1423 tăng cường kiểm tra đột xuấtnhằm phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tôm từ nguyên liệucó chứa tạp chất đối với Công ty TNHH Một thành viên thủy sản Tân Phong Phú.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lương Lê Phương (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan Nam bộ;
- Tổ Công tác 1423;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga