BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2052/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập, tái xuất các thiết bị chuyên dùng

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:Đài Tiếng nói Việt Nam

Phúcđáp công văn số 344/TNVN-RITC ngày 09/4/2009 của Đài Tiếng nói Việt Nam về việcnêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trêncơ sở thử nghiệm phát thanh số HD Radio tại Việt Nam nằm trong chiến lược pháttriển phát thanh Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Đài Tiếng nóiViệt Nam thực hiện, Tổng cục Hải quan đồng ý để Trung tâm ứng dụng tin học vàphát triển công nghệ phát thanh (RITC) thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam được tạmnhập các thiết bị thay thế thiết bị đã tạm nhập nhưng bị hỏng phải tái xuất đểsửa chữa theo tờ khai hải quan số 177/XTN ngày 10/12/2008 cho nhà sản xuấtnhưng do nhà sản xuất không khắc phục được lỗi hỏng nên đề nghị giữ lại nhữngthiết bị đó tại nơi sản xuất, không chuyển trở lại Việt Nam với điều kiện:

1)Đối với thiết bị hỏng phải tái xuất để sửa chữa nhưng không sửa chữa được phảitạm nhập các thiết bị khác để thay thế thì thiết bị tạm nhập để thay thế phảiđúng về chủng loại, số lượng so với thiết bị đã tái xuất để làm cơ sở thanhkhoản tờ khai.

2.Thời hạn tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Thủtục hải quan cụ thể thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu (nơi có hàng tạmnhập, tạm xuất).

3)Trung tâm RITC có công văn cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sửdụng đúng mục đích đối với số thiết bị tạm nhập. Trường hợp sử dụng không đúngmục đích và không đúng thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì Trungtâm RITC sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổngcục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Quý Đài được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỖNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh