BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2052/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hòn Tre
Số 07 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
- Cục hải quan tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 94/CV-HTR /2006 ngày 05/5/2006 của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre về việc kiến nghị giải quyết cho thông quan hàng hóa nhập khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hòn Tre đang nợ thuế truy thu của lô hàng nhập khẩu là thiết bị vệ sinh và đồ dùng khách sạn (trước đây lô hàng này đã được Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa giải quyết cho miễn thuế nhập khẩu). Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ thì việc UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ưu đãi đầu tư cho dự án xây dựng khách sạn tại thành phố Nha Trang là chưa đúng với quy định, vì vậy phải truy thu thuế nhập khẩu, số thuế truy thu là 14,5 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty đang có văn bản khiếu nại và đề nghị miễn truy thu đến các cơ quan có thẩm quyền (Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan). Việc xử lý truy thu thuế này, Bộ Tài chính đang làm văn bản trình Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để tạo thuận lợi cho Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre tiến hành xây dựng gia đoạn hai của dự án; Căn cứ điểm 1.4.3, Mục 2, Phần K Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty được nhập khẩu trang thiết bị cần thiết để tạo tài sản cố định, với điều kiện: Công ty chỉ nợ số thuế truy thu 14,5 tỷ đồng và phải cam kết chịu trách nhiệm thực hiện ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính về số thuế truy thu nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre và Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An