VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2052/VPCP-KTN
V/v tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 2852/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 3 năm 2016) về việc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga và đài kiểm soát không lưu của Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo tại văn bản số 1215/VPCP-KTN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Các Tổng Công ty: Cảng hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, V.III, NC;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục