BỘ XÂY DỰNG
-------------------
V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí lập đồ án quy hoạch khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Trả lời văn bản số 1041/BQL ngày 07/10/2011 của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất đề nghị hướng dẫn thực hiện chi phí lập dự án quy hoạch khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Căn cứ nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu công nghiệp Dung Quất II quy mô 2.825 ha được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất lập dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 xây dựng Khu công nghiệp Dung Quất II trên cơ sở nội dung chi phí theo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng.
Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn