BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2053/TM-XNK

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2001

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 2053/TM-XNK NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG Ô TÔ TẠM NHẬP MIỄN THUẾ

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 3065/TCHQ-GSQL ngày 23/7/2001 của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nhượng ô tô nhập miễn thuế, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Vấn đề Tổng cục Hải quan nêu ra liên quan đến các quy định về chuyển nhượng, thu thuế v.v đối với hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch. Vì vậy, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Tài chính chủ trì xem xét xử lý vấn đề này. Bộ Thương mại sẽ tham gia ý kiến nếu được Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan yêu cầu.

Mai Văn Dâu

(Đã ký)