BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2054/TCHQ-KTTT
V/v khai thuế khi nhập khẩu thiết bị viễn thông theo chuẩn 3G

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính viễn thông ViệtNam (VNPT)

Trả lời công văn số 1048/CV-VNPT ngày 01/04/2009 của Tậpđoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc xin hướng dẫn nhập khẩu thiết bịviễn thông theo chuẩn 3G, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 30, Điều 34, Điều 106 Luật quản lý thuế; Khoản 2Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật hải quan;

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu; Điểm 4 Mục I Phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày21/05/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ;

Thì việc khai thuế đối với trường hợp Hợp đồng giữa VNPT vớiđối tác nước ngoài có quy định giá tạm tính, cách thức xác định giá chính thứcsau khi nhập khẩu hàng hoá, các chứng từ liên quan khi làm thủ tục nhập khẩuthể hiện giá tạm tính thực hiện như sau:

1- Khai thuế khi làm thủ tục hải quan: Công ty phải khaitrên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá về mức giá tạm tính đã ký trên hợp đồngvà giá chính thức sau khi nhập khẩu hàng hoá, đồng thời phải có văn bản đề nghịcơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá cho chậm nộp chứng từ làmcơ sở xác định giá chính thức và cho trì hoãn xác định trị giá tính thuế theoquy định.

2- Khai thuế sau khi đã làm thủ tục hải quan đối với nhữngtrường hợp chưa được cơ quan hải quan hướng dẫn thủ tục khai báo như nêu tạiđiểm 1 công văn này: trường hợp hợp đồng nhập khẩu có quy định về mức giá tạmtính và giá chính thức sau khi nhập khẩu hàng hoá nhưng khi làm thủ tục hảiquan công ty chưa khai trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá về mức giá tạmtính đã ký trên hợp đồng, giá chính thức sau khi nhập khẩu hàng hoá và tự pháthiện hồ sơ hải quan đã nộp có sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì đượckhai bổ sung trong thời hạn theo quy định tại Điều 34 Luật quản lý thuế, bị xửphạt chậm nộp thuế (nếu có) nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế,thiếu thuế, trốn thuế. Trường hợp quá thời hạn theo quy định tại Điều 34 Luậtquản lý thuế, Công ty mới khai báo sai sót trong hồ sơ khai thuế đã nộp thìngoài việc nộp đủ số thuế phải nộp còn bị phạt chậm nộp 0,05% mỗi ngày tínhtrên số tiền thuế chậm nộp và bị xử lý vi phạm pháp luật thuế theo quy định.

(Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5854/TCHQ-KTTT ngày14/11/2008 và công văn số 208/TCHQ-KTTT ngày 12/01/2009 hướng dẫn thực hiệnviệc khai thuế nêu tại điểm 2 này, xin gửi kèm bản phô tô để Công ty nghiên cứuthực hiện).

Tổng cục Hải quan thông báo để VNPT được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn