BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2054/TCHQ-TXNK
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 600/HQĐNg-TXNKngày 1/4/2013 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc vướng mắc xác định lĩnh vựcưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 12, mục III,phần A phụ lục I danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèmtheo Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, thì dự án "Ứngdụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng dụng côngnghệ sinh học" thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.

Trường hợp của Công ty TNHH XD vàTM Phú Phong là nhập khẩu xe điện để sử dụng cho dự án đầu tư vào lĩnh vực dulịch, vận chuyển hành khách, nên không thuộc lĩnh vực "Ứng dụng công nghệcao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinhhọc" quy định tại điểm 12, mục III, phần A phụ lục I Nghị định87/2010/NĐ-CP do đó không được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Đà Nẵng được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ