BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2055/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần TAXI Móng Cái
(Tổ 4, Khu Hồng Phong, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01- 2012/BCT-MCngày 12 tháng 02 năm 2012 của Công ty Cổ phần TAXI Móng Cái về việc tạm nhậptái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần TAXI MóngCái được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa theo các hợp đồng đã ký với cácchi tiết sau (hợp đồng mua hàng số 01- 2012/MC-HL ký với Công ty Hoa Long - HồngKông, hợp đồng bán hàng số 02- 2011/MC-TD ký với Công ty TNHH mậu dịch TrườngDoanh - Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Lốp ôtô đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

2

CPU máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

500

3

Ti vi đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

4

Màn hình máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

5

Quần áo đã qua sử dụng

Tấn

200

6

Vải vụn mới được loại từ quá trình sản xuất

Tấn

200

Tổng trị giá: 61.500 USD (sáu mươimốt ngàn năm trăm đô la Mỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/ Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ.Không cắt nhỏ, tháo rời các thiết bị, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trongquá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam. Không làm thay đổi tính chất, khốilượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiệnđến 30 tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên