BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2056/BGTVT-TC
V/v: Cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác Quyết toán vốn đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 1514/DKVN-TCKTngày 10/3/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc xin quyết toán vốn đầu tưdự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. Để có cơ sở xem xét thẩm tra phê duyệt quyếttoán vốn đầu tư Dự án trên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Tập đoàn Dầu khí ViệtNam báo cáo cụ thể về loại nguồn vốn và cung cấp các tài liệu đối chiếu cấpphát vốn của Dự án.

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí sớm cung cấp tài liệu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường