BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2058/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Ngọc Mai Móng Cái
(Số 72 Tô Hiệu, Khu 5, P. Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 09/CV-CT ngày06 tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Ngọc Mai Móng Cái về việc tạm nhập táixuất hàng hóa đã qua sử dụng, công văn số 08/CV-CT ngày 06 tháng 3 năm 2012 báocáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất lốp ôtô đã qua sử dụng, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Ngọc MaiMóng Cái được kinh doanh tạm nhập tái xuất 20.000 chiếc lốp ô tô đã qua sửdụng, trị giá 40.000 USD (bốn mươi ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợpđồng mua hàng số 02M/MH-NM ký với Công ty Myths Media Holding Ltd. - Hồng Kông,hợp đồng bán hàng số 02B/NM-HD ký với Công ty Hữu hạn mậu dịch Hằng Du - TrungQuốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biếnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên