TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2058/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Ong và Ong.
Đ/chỉ: số 159 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận.
Mã số thuế: 0304742187.

Trả lời văn bản số 01.2014 ngày 17/03/2014 của Côngty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Khoản 1, Khoản 2b Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệu lực thi hành từ 01/01/2014):

Thuế suất 0%: ápdụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt côngtrình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá,dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu,trừ các trườnghợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp chotổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếpcho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuếquan.”

“ Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

...

Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ởnước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu quangân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; …”

Căn cứ Khoản 2.e Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hànghoá, cung ứng dịch vụ quy định đồng tiền ghi trên hoá đơn:

Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệtheo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ,phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giángoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoạitệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoáđơn.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 04/NĐ-CP ngày17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (hiệu lực thihành từ 01/3/2014):

“ Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 4như sau:

“1. Hóa đơn quy định tại Nghị địnhnày gồm các loại sau:

b) Hóa đơn giá trị gia tăng là hóađơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theophương pháp khấu trừ;

c) Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bánhàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theophương pháp trực tiếp.

d) Các loại hóa đơn khác, gồm: Vé,thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy địnhtại các Khoản 2, 3 Điều này.”

Trường hợp Công ty trực tiếp ký hợp đồng cung cấpdịch vụ thiết kế kiến trúc công trình tại Malaysia cho 01 Công ty tại Malaysia,nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2b Điều 9 Thông tư số219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất 0%, khi cung cấp dịch vụ xuất khẩura nước ngoài Công ty sử dụng hoá đơn GTGT (từ ngày 01/3/2014). Trường hợp tại hợp đồngcung cấp dịch vụ thiết kế ký với Công ty nước ngoài quy định đồng tiền thanhtoán là đồng ngoại tệ thì đồng tiền ghi trên hoá đơn GTGT là đồng ngoại tệ theohướng dẫn tại Khoản 2.e Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC .

Việc xử lý số hoá đơn xuất khẩu đã thôngbáo phát hành còn tồn đến 01/3/2014, đề nghị Công ty chờ Thông tư hướng dẫn Nghịđịnh 04/NĐ-CP của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Lưu (TTHT, HC)
772-63975/2014 tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga