BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------
Số: 2058/TCT-CS
V/v: chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

Kính gửi : Chi nhánh Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Thái Nguyên
Trả lời công văn số 71/2009-CNTN ngày 13/11/2009, của Chi nhánh công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Thái Nguyên về hoá đơn, chứng từ chi tiền bồi thường bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau :
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Theo hướng dẫn tại điểm 20, Mục V, Phần C Thông tư số 130/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN thì trường hợp doanh nghiệp có nhận tiền bồi thường bảo hiểm sau khi trừ khoản tiền tổn thất liên quan đến khoản tiền bồi thường bảo hiểm nhận được thì khoản thu nhập này được hạch toán vào thu nhập khác để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
2. Thuế giá trị gia tăng:
- Tại điểm 1.2.c5, Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ."
Tại điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:
" 1.3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:

>> Xem thêm:  Phải làm thế nào trong khi tranh chấp phát hiện bản đồ đất được cấp trước kia là sai ?

a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tống giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT."
Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, tài sản cố định mua vào bị tổn thất bị hỏng do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Trường hợp doanh nghiệp nhận tiền bồi thường bảo hiểm đứng ra hoặc thuê doanh nghiệp khác sửa chữa, hoặc mua mới thay thế, nếu trong hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi thường có bao gồm thuế GTGT của hàng hoá bị tổn thất thì doanh nghiệp nhận tiền bồi thường không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào do khi thanh toán tiền bồi thương bảo hiểm thì Công ty bảo hiểm đã thanh toán theo giá trị bao gồm cả thuế GTGT.
Trường hợp doanh nghiệp nhận tiền bồi thường bảo hiểm đứng ra hoặc thuê doanh nghiệp khác sửa chữa, hoặc mua mới thay thế, đã được bên sửa chữa, bên bán hàng xuất trả hoá đơn GTGT, nếu trong hợp đồng bảo hiểm quy định giá trị bồi thường không bao gồm thuế GTGT của hàng hoá bị tổn thất thì doanh nghiệp nhận tiền bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. (nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại a và b của điểm 1.3 Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008). Trường hợp này doanh nghiệp khấu trừ thuế phải lưu giữ hoá đơn, chứng từ liên quan tới việc khấu trừ thuế GTGT nêu trên.
Khi nhận tiền bồi thường bảo hiểm từ cơ quan bảo hiểm thì việc yêu cầu các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm để làm cơ sở cho cơ quan bảo hiểm chi tiền là thoả thuận giữa hai bên theo hợp đồng bảo hiểm, không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Tổng cục Thuế.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?