BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
Số: 2058/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.
Trả lời công văn số 152/CT-TH .NV.DT ngày 19/5/2011 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:
“Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế”
Theo hướng dẫn nêu trên thì phần thu nhập đã khấu trừ trước khi cá nhân đăng ký mã số thuế vẫn được tính khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hậu Giang được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương