BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2059/BCT-XNK
V/v thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BCT đối với hàng hóa thuộc các Dự án ODA

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Thời gian vừa qua Bộ Công Thươngnhận được một số công văn đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương đối với hàng hóanhập khẩu thuộc các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA).

Để tạo thuận lợi cho việc thực hiệncác dự án sử dụng nguồn vốn ODA đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ CôngThương đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo, hướng dẫn hải quan địa phương thựchiện như sau:

Đối với các mặt hàng nhập khẩu củacác chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt theo quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức thuộc danh mục hàng hóa phải đăng ký nhập khẩu tự động theo quy định tạiThông tư số 24/2010/TT-BCT nêu trên được làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hảiquan theo quy định, không phải áp dụng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hảiquan chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức và thương nhân thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cơ quan đại diện BCT tại TP.HCM
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên